צו ההגנה על הצומח

צו ההגנה על הצומח (מחלות ומגפות) (עשבים רעים), תשי"ג-1953 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לפקודת ההגנה על הצומח (להלן - הפקודה) והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור: 1. עשבים רעים העשבים הרעים המפורטים להלן הם מגפות לצורך הפקודה: איסטיס מצוי Isatis aleppica אמיתה קיצית Ammi visnaga בקבוקון מקומט Rapistrum rugosum ברקן סורי Notobasis syriaca גדילן מצוי Silybum marianum גזר זהוב Daucus aureus דבקה משולשת Galium tricorne דבשה הודית Melilotus indicus דורת ארם צובא Sorghum halepense דרדר קפח Centaurea Verutum זון משכר Lolium temulentum חבלבל השדה Convulvulus arvensis חבלבל שעיר Convulvulus hirsutus חוח עקוד Scolymus maculatus חפורית מוזרה Phalaris paradoxa חפורית מצויה Phalaris brachystachys חרדל שדה Sinapis arvensis טוריים מצויים Diplotaxis erucoides כרוב שחור Brassica nigra מעוג אפיל Lavatera trimestris נורית השדה Ranunculus arvensis נירית הקמה Ridolfia segetum סבונית השדה Vaccaria esgetalis סלק מצוי Beta vulgaris צלע השור החרוזה Bupleurum suboratum צנון מצוי Raphanus raphanistrum קחון החוף Anthemis Leucanthemifolia קחונית מעורבת Ormenis mixta קרדומית השדה Securigara securidaca שלמון סורי Cephalaria syriaca צוויםהגנה על הצומחצו (חקיקה)