צו ההוצאה לפועל הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד

צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ד) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. סוגי בקשות שיינקטו על ידי הלשכה בקשות כמפורט להלן תבצע הלשכה לבקשת הזוכה בלבד: (1) עיקול מיטלטלין בכתובת החייב; (2) בקשה למשלוח הודעת פינוי; (3) עיקול ברישום של כלי רכב במשרד הרישוי; (4) עיקולי צד שלישי; (5) עיכוב או ביטול הליכים, למעט בתיק איחוד; (6) סגירת תיק, למעט בתיק איחוד; (7) הקטנת חוב; (8) עדכון פרטי חייב, למעט מספר הזהות; (9) ביטול חייב; (10) עדכון פרטי חשבון בא כוח; (11) הוספת בא כוח זוכה ביטולו או החלפתו. 2. הפעלה בלשכות (תיקון: תשס"ג, תשס"ז) בקשות כמפורט בסעיף 1 יבוצעו כאמור בו בכל הלשכות. 3. תחילה תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו. צוויםהוצאה לפועלצו (חקיקה)