צו ההוצאה לפועל מסירת מידע

צו ההוצאה לפועל (החלת החובה על גורמים מסוימים למסור מידע), התש"ע,2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 55(ב)(3) לחוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29), התשס"ט-2008, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. מועד החלת חובת המסירה חובת מסירת כתובתו של החייב, כאמור בסעיף 7ב(א1) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן - החוק), תחול על גורם כאמור בפרטים 5, 6 ו-7 בתוספת השלישית לחוק, בתוך 60 ימים מיום פרסומו של צו זה (להלן - יום התחילה). 2. מועד החלה על תיקים קיימים סעיף 1 יחול בתום ארבעה חודשים מיום התחילה גם על בקשה לביצוע פסק דין שהוגשה לפני יום התחילה. צוויםהוצאה לפועלצו (חקיקה)