צו ההוצאה לפועל סדרי פעולה בלשכה ממוכנת

צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי תקנות 14א, 15(ד), 22(ג), 24(ד) ו-25 (ז) לתקנות ההוצאה לפועל תשכ"ח-1968 (להלן - התקנות), אני מצווה לאמור: 1. בקשה לביצוע פסק-דין בלשכה שהופעלה בה מערכת מיכון (להלן - הלשכה) תוגש בקשה לביצוע פסק-דין לפי טופס 851 כמפורט בצו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978 (להלן - צו הטפסים הנוספים), ויצורפו אליה המסמכים כנדרש בתקנה 11 לתקנות. 2. בקשה לביצוע שטר בקשה לביצוע שטר תוגש בלשכה לפי טופס 850 כמפורט בצו הטפסים הנוספים ויצורפו אליה המסמכים כנדרש בתקנה 88ג(א) ו-(ב) לתקנות. 3. בקשה לביצוע משכנתה בקשה לביצוע משכנתה תוגש בלשכה לפי טופס 852 כמפורט בצו הטפסים הנוספים ויצורפו אליה המסמכים כנדרש בתקנה 86(ב) לתקנות. 4. בקשה לביצוע משכון בקשה לביצוע משכון תוגש בלשכה לפי טופס 852 כמפורט בצו הטפסים הנוספים ויצורפו אליה המסמכים הבאים: (1) שטר המשכון או הודעת המישכון, או שטר מישכון נוטריוני, או העתקים מאושרים מהם; (2) תצהיר לאימות החוב המגיע ושאר העובדות הכלולות בבקשה; (3) מקום שהזוכה מיוצג על ידי עורך דין, יפוי כח כאמור בתקנה 11 לתקנות. 5. סדרי תיוק, טיפול וגניזה של מסמכים בלשכה יוסדרו תיוק, טיפול וגניזה של מסמכים באופן הבא: (1) בקשת ביצוע והמצורפות אליה יסומנו במספר סידורי שוטף ויתוייקו בזו אחר זו לפי מספרם הסידורי השוטף; מספר זה יהווה מספר התיק; (2) כל בקשה ומסמך אשר יוגשו אל הלשכה יסומנו במספר סידורי שוטף בהתאם לסוג המסמך ולענינו, וישאו עליהם מספר התיק; (3) כל בקשה ומסמך האמורים בפסקה (2) יתוייקו בזה אחר זה לפי מספרם הסידורי השוטף ובהתאם לסוג המסמך ולענינו; (4) כל בקשה, למעט בקשת ביצוע, תוגש אל הלשכה בשני עתקים או העתקים צילומיים או יותר, בהתאם לצורך או הענין. 6. שאילתה שאילתה תוגש בלשכה לפי טופס 859 כמפורט בצו הטפסים הנוספים. 7. המצאה (תיקון: תשנ"ט) (א) בלשכה יכול שתהיה המצאת בקשות או מסמכים על ידי הנחתם בתיבת הדואר של בא כוח הזוכה או החייב או כל צד מעונין, המצויה באותה לשכה או בדרך ממוחשבת באמצעות מערכת תקשורת עורכי דין המופעלת בה. (ב) בקשה או מסמך שהונחו בתיבת הדואר שבלשכה כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותם כאילו הומצאו כדין ביום השלישי שלאחר יום הנחתם ואם הומצאו בדרך ממוחשבת כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותם כאילו הומצאו כדין ביום השלישי שלאחר יום שידורם ממחשב לשכת ההוצאה לפועל. (ג) בסעיף זה, "מערכת תקשורת עורכי דין" - מערכת ממוחשבת להעברת נתונים בין לשכות ההוצאה לפועל למשרדי עורכי דין. 8. הצטרפות (א) הצטרפותם לבקשת ביצוע שהוגשה לפי סעיפים 1, 2, 3 או 4 תהיה לפי טופס 858 כמפורט בצו הטפסים הנוספים. (ב) ההצטרפות תצויין לפי האמור בתקנה 24 לתקנות בתיאומים המחוייבים לפי הענין. 9. איחוד תיקים (א) בקשה לאיחוד תיקים תוגש ללשכה לפי טופס 857 כמפורט בצו הטפסים הנוספים ויצורפו אליו הדפים הנוספים שבטופ 568 המשמש כיום כבקשה לאיחוד תיקים. (ב) הטיפול בבקשה לאיחוד תיקים ובתיקים שאוחדו יהיה כאמור בתקנות 25 עד 25ו לתקנות, בתיאומים המחוייבים לפי הענין. תביעה ממוכנתצוויםהוצאה לפועלצו (חקיקה)