צו ההתגוננות האזרחית

צו ההתגוננות האזרחית (עבירות קנס), תשל"ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 24א ו-27 (ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951, אני מכריז ומצווה לאמור: 1. אכרזה על עבירות קנס כל עבירה על הוראה שבסעיפי החוק או על הוראה שבתקנות שהותקנו על פיו, המפורטים בתוספת הראשונה, מוכרזת כעבירת קנס. 2. שיעורי הקנס שיעורי הקנס לכל עבירת קנס יהיו הסכומים הנקובים בתוספת הראשונה לצדה בטור א' לעבירה ראשונה ובטור ב' לכל עבירה חוזרת או נוספת. 3. נוסח ההזמנה למשפט ההזמנה למשפט לענין סעיף 24א(ב) לחוק תהיה לפי הטופס שבתוספת השניה, או בטופס הדומה לו ככל האפשר. 4. אופן תשלום הקנס (א) המשלם קנס על עבירת קנס לבית המשפט הנקוב בהזמנה ימציא עם התשלום לפקיד בית המשפט את ההזמנה שנמסרה לו על פי סעיף 24א(ב) לחוק, ופקיד בית המשפט לא יקבל את התשלום אלא אם קיבל את ההזמנה ונוכח שהתשלום הוא בשיעור הקבוע בה. (ב) המשלם את סכום הקנס על-ידי בנק הדואר בשיעור שנקבע בצו זה לגבי העבירה הנזכרת בהזמנה וממציא את ההזמנה שנמסרה לו לפקיד בבנק הדואר המקבל את התשלום, יראו אותו כאילו שילם את הקנס בבית המשפט בהתאם לסעיף 24א(ג) לחוק. (ג) המשלם את סכום הקנס על-ידי הדואר יצרף לתשלום את ההזמנה שנמסרה לו וישלחם בדואר רשום. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום השלושים לאחר פרסומו. 6. ביטול צו ההתגוננות האזרחית (עבירת קנס), תשל"ה-1974 - בטל. תוספת ראשונה (סעיף 1) שיעור הקנס בלירות טור א' טור ב' סעיף 14(ו) לחוק 100 200 סעיף 15(א) לחוק 200 400 תקנות ההתגוננות האזרחית (התנהגות במקומות ציבוריים), תשי"ז-1956 50 100 4. תקנות ההתגוננות האזרחית (הגנה על שמשות), תשי"ז-1956 75 150 5. תקנות ההתגוננות האזרחית (איפול), תשי"ז-1956 100 200 6. תקנות ההתגוננות האזרחית (קריאה לחפירת תעלות להתגוננות אזרחית), תשכ"ה-1965 150 300 7. תקנות ההתגוננות האזרחית (הגבלת השימוש באותו אזעקה וארגעה), תשכ"ה-1964 500 1000 8. תקנה 7 לתקנות ההתגוננות האזרחית (תנאים להתקנת מתקנים ולשימוש בהם), תשכ"ה-1965 500 1000 9. תקנות ההתגוננות האזרחית (הודעות בעל תפקיד נדרש), תש"ל-1970 50 100 תוספת שניה (סעיף 3) חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 (סעיף 24א) הזמנה לדין וכתב אישום (עבירות קנס) בבית משפט שלום/העירוני מדינת ישראל נגד שם פרטי שם משפחה מס' זהות המען תיאור העובדות המהוות את העבירה: בתאריך בשעה במקום עבירה על (החיקוק והסעיף) שמות עדי התביעה: ניתנת לך הברירה, במקום להישפט על העבירה האמורה, לשלם את הקנס שנקבע לעבירה זו בצו ההתגוננות האזרחית (עבירות קנס), תשל"ו-1976 בסך לירות, תוך חמישה-עשר יום מתאריך קבלת הזמנה זו, בקופת בית משפט השלום/העירוני ב , או לבית המשפט האמור על-ידי בנק הדואר או על-ידי הדואר. אם לא תשלם את הקנס הנך מוזמן להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט על ההאשמה האמורה בתאריך בשעה אם לא תשלם את הקנס ולא תופיע בעצמך ולא תהיה מיוצג על-ידי סניגור בבית המשפט בתאריך ובשעה הנקובים לעיל, יראוך כמודה בעובדות ובית המשפט יהיה רשאי לדונך שלא בפניך. חתימת המקבל חתימת המוסר מסירה בדואר: מסרתי את ההזמנה וכתב האישום למשלוח בדואר רשום. חתימה חתימת המוסד וחותמת הדואר הערות: בשעת תשלום הקנס עליך להמציא הזמנה זו. תשלום סכום הקנס לאחר שעברו חמישה-עשר יום מיום מסירת הזמנה זו, או תשלום שהוא קטן משיעור הקנס שנקבע לעבירה, אינם משחררים מהחובה להישפט על העבירה הנ"ל. צוויםהגנות במשפט הפליליהגנה עצמיתצו (חקיקה)