צו החברות הממשלתיות - אל על

צו החברות הממשלתיות (הכרזה על אינטרס חיוני למדינה באל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ), התשס"ה-2004 בתוקף סמכותנו לפי סעיפים 59ח, 59י ו-59יג לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (להלן - החוק), באישור ועדת השרים לעניני הפרטה, לאחר התייעצות עם שר התחבורה ורשות החברות הממשלתיות, לאחר שנתנו לאל על נתיבי אוויר לישראל בע"מ (להלן - אל על) ולכל בעל ענין בה הזדמנות להשמיע את טענותיהם, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אנו מצווים לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "ישראלי" - אזרח ישראל ותושב קבע בישראל; "מניית המדינה המיוחדת" ו"נכסים חיוניים" - כמשמעם בתקנון אל על, המונח לעיון הציבור במשרדה הרשום של אל על ובאתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (magna.isa.gov.il www.); "צוות אוויר" - לרבות טייסים מפקדים (קברניטים), טייסי משנה (קצינים ראשונים) ומהנדסי טיס. 2. הכרזה על אינטרס חיוני למדינה אינטרס חיוני בקשר לאל על, לאפשר שימוש אפקטיבי בנכסים חיוניים בשעת חירום או לצורכי ביטחון להבטחת המשך קיומן של פעילויות שהן חיוניות לביטחון המדינה. 3. העסקת אנשי צוות ישראלים אל על תעסיק, בכל עת, אנשי צוות אוויר ישראלים, ובישראל אנשי צוות קרקע ישראלים, שהם בעלי הכשרה ורישוי כנדרש להפעלת הנכסים החיוניים, והכל במספר שלא יפחת מהנדרש להפעלה רציפה ובו זמנית של כל הנכסים החיוניים בשעת חירום או צורך ביטחוני. 4. אי תחולה של סעיף 59ט לחוק אין בצו זה כדי להחיל על אף הוראות סעיף 59ט לחוק. 5. הוראות מניית המדינה המיוחדת אין באמור בצו זה כדי לגרוע מן ההוראות של מניית המדינה המיוחדת. תעופהדיני חברותצוויםחברה ממשלתיתצו (חקיקה)