צו החברות

צו החברות (הודעה לבעלי-מניות מתנגדים), תשט"ו-1955 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 2(1) ו-119 (1) לפקודת החברות, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור: 1. צורת ההודעה ההודעה שתינתן לבעלי-מניות מתנגדים, בהתאם לסעיף 119(1) לפקודת החברות, תהא בצורה הקבועה בתוספת, ובשינויים המחוייבים לפי הנסיבות. 2. דרך מתן ההודעה החברה הנעברת תהא רשאית לתת את ההודעה האמורה לכל בעל-מניות, בין על-ידי מסירה לידיו ממש, בין על-ידי שליחתה בדואר במכתב רשום וערוך אל אותו בעל-מניות לפי מענו הרשום בפנקסי החברה המעבירה, או לפי מענו הרשום בפנקס-משנה של אותה חברה - במקרה שאין לו מען רשום כאמור בישראל - ובין בכל דרך אחרת למסירת הודעות שנקבעה בתקנות ההתאגדות של החברה המעבירה. התוספת פקודת החברות (סעיף 1) הודעה לבעלי-מניות מתנגדים בהתאם לסעיף 119(1) הנדון: __(שם החברה המעבירה) (להלן - החברה המעבירה). הודעה על ידי__בע"מ __(שם החברה הנעברת) (להלן - החברה הנעברת). אל:__ (שמו ומענו של בעל-מניות המתנגד) הואיל וביום__ בחודש הצעה__ (ציין בקיצור תוכן ההצעה) והואיל ועד יום__ בחודש על כן מודיעתך החברה הנעברת, בהתאם לסעיף 119(1) לפקודת החברות, על רצונה לרכוש את המניות הנדונות המוחזקות על ידך בחברה המעבירה. כן מודיעתך החברה הנעברת, כי אם לא ימצא בית-המשפט לנכון לצוות אחרת על יסוד בקשה שתוגש על ידך, תוך חודש ימים מתאריך הודעה זו, תהא החברה הנעברת רשאית וגם חייבת לרכוש את המניות הנדונות, המוחזקות על ידך בחברה המעבירה, באותם התנאים שנקבעו בהצעה ושעליהם הסכימו בעלי המניות בחברה המעבירה שקיבלו את ההצעה. חתום היום__בחודש__19. __ חתימת החברה הנעברת צוויםצו (חקיקה)