צו החשמל

צו החשמל (הסדרת צריכתו והולכתו של זרם חשמלי), תשי"ז-1956 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק החשמל, תשי"ד-1954, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בחוק זה - "הרשות" מי ששר הפיתוח מינהו כרשות לענין צו זה; "החברה" - חברת החשמל לא"י בע"מ או חברת החשמל והשירות הציבורי לירושלים בע"מ, הכל לפי הענין; "מבקר" - אחד מאלה: (1) מי שנתמנה לכך בכתב על ידי הרשות; (2) עובד החברה שנתמנה לכך בכתב על ידי מנהל בפועל של החברה. 2. הגבלת השימוש בזרם חשמלי לא ישתמש אדם בזרם חשמלי המסופק על ידי החברה בכל אותם סוגי הצריכה, הכמויות, המטרות, המקומות והזמנים שהחברה, באישורה של הרשות או לפי דרישתה, אסרה בהם את השימוש בזרם חשמלי בהודעה שנתפרסמה בשני עתונים יומיים לפחות, או שניתנה לאדם בכתב. 3. הגבלות מכוח הסכם הוראות צו זה אינן גורעות מכל הגבלה על שימוש בזרם חשמלי מכוח הסכם שבין החברה לבין הצרכן. 4. הפחתת האספקה של זרם חשמלי או הגבלתו החברה רשאית, מזמן לזמן, להפחית או להגביל את אספקתו של זרם חשמלי בכל קו הולכה, חלוקה או הפצה, ולנתק קו כאמור, במקרה שהביקוש לזרם חשמלי עולה או עלול לעלות על יכולת האספקה של המיתקנים החשמליים של החברה המופעלים באותו זמן. 5. סמכות כניסה (א) הרשות, וכן מבקר, רשאים בכל עת להיכנס לכל מקום שבו צורכים זרם חשמלי על מנת לבדוק אם ממלאים אחרי הוראות צו זה. (ב) לא ימנע אדם את הרשות או את המבקר מלמלא את תפקידם לפי סעיף-קטן (א) ולא יפריע להם במילוי תפקידם. 6. הפסקת הזרם החברה רשאית להפסיק אספקת זרם חשמלי לכל מי שהשתמש בו שלא בהתאם להוראות צו זה או שמנע מהרשות או ממבקר מלמלא תפקידם לפי סעיף 5 או הפריע להם במילוי התפקידים; הפסקת האספקה תהיה לתקופה שהחברה תראה לנכון ובהתאם לכללים שהחברה תפרסם ברבים. 7. עונשין העובר על הוראה מהוראותיו של צו זה, דינו - כאמור בסעיף 11 לחוק. צוויםחשמלצו (חקיקה)