צו הטבות לניצולי שואה שכר טרחת עורך דין

צו הטבות לניצולי שואה (שיעורי שכר טרחת עורך דין מרביים), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007 (להלן -החוק), לאחר התייעצות עם המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, אני מצווה לאמור: 1. שכר טרחה מרבי (א) שכר הטרחה המרבי שמותר לעורך דין לקבל בעד טיפול בבקשה לפי סעיף 2 לחוק הוא כמפורט להלן: בשקלים חדשים (1) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 3 לחוק, של אדם - (א) המקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות 800 (ב) שאינו מקבל תגמול חד-פעמי לניצולי מחנות וגטאות 4,000 (2) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 4 לחוק 400 (3) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5 לחוק שלא במסגרת טיפול בבקשה להטבה לפי סעיף 3 או 4 לחוק 400 (4) בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלה הטבות כאמור בסעיף 5א לחוק 800 (ב) עורך דין שטיפל בתביעה של לקוח להטבה לפי סעיף 3 או 4 לחוק, לא יגבה שכר טרחה נוסף בעד הגשת בקשה לרשות המוסמכת לקבלת הטבות כאמור בסעיף 5 לחוק. 2. הצמדה למדד (א) הסכומים הנקובים בסעיף 1(א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור שינוי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד) שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם, אם השתנה, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתו של צו זה - המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו. (ב) סכום שהשתנה כאמור בסעיף קטן (א), יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה. (ג) שר המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח סעיף 1(א), כפי שהשתנה עקב האמור בסעיף זה. 3. מס ערך מוסף הסכומים בצו זה אינם כוללים מס ערך מוסף שנתחייב בו עורך הדין לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 . 4. תחילה תחילתו של צו זה ארבעה עשר ימים מיום פרסומו. שכר טרחת עורך דיןשכר טרחהצוויםניצולי שואהעורך דיןצו (חקיקה)