צו הירושה העברת צוואות

צו הירושה (העברת צוואות מופקדות מבתי המשפט להפקדה אצל הרשמים לעניני ירושה ), התשנ"ח-1998 בתוקף סמכותי לפי סעיף 28(א) לחוק הירושה (תיקון מס' 7), התשנ"ח-1998, אני מצווה לאמור: 1. העברת צוואות (א) הצוואות המופקדות בבתי המשפט יועברו אל הרשמים לעניני ירושה במקומות המפורטים להלן: ממקום למקום (1) בתי המשפט במחוז ירושלים הרשם לעניני ירושה במחוז ירושלים (2) בתי המשפט במחוזות הרשם לעניני ירושה במחוזות ת"א תל-אביב והמרכז והמרכז; (3) בתי המשפט במחוזות חיפה הרשם לעניני ירושה במחוזות חיפה והצפון והצפון; (4) בתי המשפט במחוזות באר-שבע הרשם לעניני ירושה במחוזות והדרום באר-שבע והדרום. (ב) מנהל בתי המשפט והממונה הארצי יקבעו את סדרי העברת הצוואות מבתי המשפט במחוזות השונים אל הרשמים לעניני ירושה . 2. תחילה תחילתו של צו זה ביום י' באלול התשנ"ח (1 בספטמבר 1998). צוואהירושהצו ירושהצוויםצו (חקיקה)