צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות

צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), התשמ"ב-1982 בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), מצווה המועצה לייצור ולשיווק של ירקות לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תש"ן) בצו זה - "ירקות" - כמפורט בתוספת לחוק; "תעשיין" - אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי ירקות. 2. תשלום היטל למועצה (תיקון: תשמ"ח, תשנ"א) (א) מגדל חייב לשלם למועצה היטל על ירקות שמסר לשיווק או לעיבוד תעשייתי (להלן - היטל). (ב) ההיטל יהיה בשיעורים שנקבעו בתוספת. 3. גביית היטל בדרך של ניכוי (תיקון: תשמ"ג, תשמ"ז) (א) משווק או תעשיין שקיבלו ירקות ממגדל, ינכו את ההיטל מהתמורה שעליהם לשלם למגדל בעד הירקות שקיבלו; משתלמת התמורה בשיעורים, ינוכה ההיטל מן התשלום הראשון, ואם אין בו די - מכל תשלום הבא אחריו. (ב) משווק יעביר למועצה עד היום החמישה עשר בכל חודש ועד בכלל, את סכומי ההיטלים שניכה במשך החודש הקודם, בצירוף דין וחשבון על גבי טפסים שהמועצה קבעה לכך. (ג) תעשיין יעביר למועצה כל סכום היטל שניכה, תוך 7 ימים מיום הניכוי, בצירוף דין וחשבון על גבי טפסים שהמועצה קבעה לכך. 4. ניהול רישומים ודיווח (א) משווק החייב בניכוי היטלים כאמור בסעיף 3 - (1) יערוך רישום יומי של קבלת ירקות ביומן שהמועצה קבעה לכך; (2) יערוך בסוף כל שבוע רישום שבועי של מכירת ירקות, ביומן שהמועצה קבעה לכך, ויפרט כמויות של סוגי ירקות והתמורה שהתקבלה לכל סוג, וכן פירוט המכירות שבוצעו על בסיס עמלה. (ב) תעשיין החייב בניכוי היטלים כאמור בסעיף 3 - (1) יערוך רישום יומי של קבלת ירקות ביומן שהמועצה קבעה לכך; (2) יערוך בסוף כל חודש רישום חדשי של התמורה ששילם בעד הירקות שקיבל ויפרט את כמויות הירקות. (ג) משווק או תעשיין יעבירו למועצה עד היום האחרון בכל חודש או כפי שתדרוש המועצה בכתב, ביחד עם הדין וחשבון לאותו חודש האמור בסעיף 3(ב), את העתקי הרישומים המפורטים בסעיף זה. 5. גביית היטל ממגדל מגדל ששיווק ירקות שלא באמצעות משווק או תעשיין, ישלם את ההיטלים למועצה במועד האמור בסעיף 3(ב). 6. ביטול צו המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (היטלים), תשכ"ח-1968 - בטל. 7. תחילה תחילתו של צו זה ביום י' בתמוז התשמ"ב (1 ביולי 1982). תוספת (סעיף 2) (תיקון: תשמ"ח, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשס"ב-2) שיעור ההיטל על (1) ירקות לשיווק בישראל - לפי מין הירק, לכל טונה של ירקות או החלק היחסי של ההיטל לחלק של טונה, בהתאם לעונת השיווק כמפורט להלן: עונת השיווק בשקלים חדשים הירק מ-1 במאי עד 31 באוקטובר באותה שנה מ-1 בנובמבר עד 30 באפריל של השנה שלאחריה אבטיח 16 26 כנר (קנרס, ארטישוק) 32 32 בטטה 23 24 בצל יבש, לרבות בצל ראש 35 40 גזר 35 35 חסה 26 26 חציל 22 28 כרוב 18 17 כרובית 25 22 מלון 25 29 מלפפון 33 38 סלק 22 20 עגבניה 35 61 פלפל 55 60 צנון 21 19 קישוא 29 41 שעועית 36 37 תות שדה 56 59 תירס 23 30 אזוב מצוי (זעתר) 50 50 אזובית פשוטה (אורגנו) 50 50 גד השדה (כוסברה) 50 50 גרגיר הגינה 50 50 זנגויל 50 50 חומעה 50 50 חרדל עלים (כרוב סמרני) 50 50 כרפס (סלרי) שורש 50 50 כרפס (סלרי) עלים 50 50 לימונית ריחנית 50 50 לענה דרקונית 50 50 לענה שיחנית (שיבה) 50 50 מיורם מתוק 50 50 מליסה רפואית 50 50 מנתה חריפה 50 50 מרווה משולשת 50 50 מרווה רפואית 50 50 נענה 50 50 נענה משולבת 50 50 סייגית 50 50 עירית 50 50 ער אציל (דפנה) 50 50 פטרוסיליה מסולסלת 50 50 פטרוסיליה שורש 50 50 פטרוסיליה עלים 50 50 פפריקה 50 50 צתרה תרבותית 50 50 קורנית פשוטה 50 50 קורנית מקורקפת 50 50 רוזמרין רפואי 50 50 רוקאט (בן חרדל) 50 50 ריחן (באזיל מתוק) 50 50 שמיר 50 50 ירק ממין אחר המפורט בתוספת לחוק 30 35 מ-1 בפברואר מ-1 ביוני עד עד 31 במאי 31 בינואר באותה שנה בשנה שלאחריה שום 32 32 מ-1 בינואר מ-1 במאי עד עד 30 באפריל 31 בדצמבר באותה שנה באותה שנה תפוח אדמה 50 47 (2) ירקות לעיבוד תעשייתי - לפי מין הירק, לכל טונה של ירקות או החלק היחסי של ההיטל לחלק של טונה - בשקלים חדשים אזוב מצוי (זעתר), אזובית פשוטה (אורגנו), גד השדה (כוסברה), חרדל עלים (כרוב סמרני), לימונית ריחנית, לענה דרקונית (סרגון), מיורם מתוק, מליסה רפואית, מרווה רפואית, נענה, נענה משולבת, סייגית, עירית, פטרוסילה עלים, צתרה תרבותית, ריחן (באזיל מתוק), שמיר, פפריקה 35 תפוחי אדמה 16 עגבניה 4.8 תירס 11 שאר הירקות הרשומים בתוספת לחוק - 2% מהמחיר שמשלם התעשיין למגדל בעד הירקות. (3) ירקות לשיווק ליצוא - לפי מין הירק לכל טונה של ירקות או החלק היחסי של ההיטל לחלק של טונה, כמפורט להלן: הירק בשקלים חדשים עגבניה 62 עגבניה קטנה (צ'רי) 100 פלפל 113 חציל 73 מלון 58 אבטיח 32 בטטה 55 תירס 83 תות שדה 244 קישוא 45 כרוב סיני 48 סלרי 53 חסה אייסברג 63 צנונית 72 גזר 17 תפוח אדמה 16 תבלינים 375 ירקות אחרים הרשומים בתוספת לחוק 60 (4) עודפי ירקות שקנתה המועצה בהתאם לסעיף 30(א)(3) לחוק - 3.5% מהמחיר שמשלמת המועצה למגדל בעד הירקות. צוויםירקותצו (חקיקה)