צו המועצות למוצרי פירות וירקות

צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) (כינון מועצה למוצרי עגבניות), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22 ו-55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. כינון המועצה למוצרי עגבניות מכוננת בזה מועצה למוצרי עגבניות בהרכב הבא: ששה נציגי היצרנים; שני נציגי מגדלי עגבניות; נציג היצואנים הכלליים; שלושה נציגי הממשלה. 2. כללי המועצה (א) המועצה תהיה רשאית לקבוע כללים שתכליתם להסדיר את הייצור והיצוא של מוצרי עגבניות לפי הסוג, המין או לפי כל בחינה אחרת, ואת צרכי היצוא ותנאיו. (ב) לתכלית האמורה בסעיף קטן (א) רשאית המועצה לקבוע כללים בכל הנושאים המפורטים בסעיף 22(א) לחוק. 3. היטלים המועצה תהיה רשאית להטיל על יצרנים ויצואנים מוסמכים היטלים על כל מוצרי עגבניות שייצרו או שיווקו, או על מוצרים מסויימים מהם, ולקבוע מועדים ודרכים לתשלום ההיטלים. 4. תוקף (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח) תוקפו של צו זה עד יום כ"ב בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010). צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור ויצוא) (כינון המועצה למוצרי תירס), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22 ו-55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), התשל"ג-1973 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. כינון המועצה למוצרי תירס מכוננת בזה מועצה למוצרי תירס בהרכב הבא: ששה נציגי היצרנים; שני נציגי מגדלי תירס; נציג היצואנים הכלליים; שלושה נציגי הממשלה. 2. כללי המועצה (א) המועצה תהיה רשאית לקבוע כללים שתכליתם להסדיר את הייצור והיצוא של מוצרי תירס לפי הסוג, המין או לפי כל בחינה אחרת, ואת צרכי היצוא ותנאיו. (ב) לתכלית האמורה בסעיף קטן (א) רשאית המועצה לקבוע כללים בכל הנושאים המפורטים בסעיף 22(א) לחוק. 3. היטלים המועצה תהיה רשאית להטיל על יצרנים ויצואנים מוסמכים היטלים על כל מוצרי תירס שייצרו או שיווקו, או על מוצרים מסויימים מהם, ולקבוע מועדים ודרכים לתשלום ההיטלים. 4. תוקף (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח) תוקפו של צו זה עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010). צו המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא) (כינון מועצה למוצרי פרי הדר), תשל"ו-1975 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 22, 36, 37 ו-55 לחוק המועצות למוצרי פירות וירקות (ייצור וייצוא), תשל"ג-1973, ובהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. כינון המועצה לפרי הדר מכוננת בזה מועצה למוצרי פרי הדר בהרכב הקבוע בסעיף 37 לחוק. 2. כללי המועצה (א) המועצה תהיה רשאית לקבוע כללים שתכליתם להסדיר את הייצור והיצוא של מוצרי פרי הדר לפי הסוג, המין או כל בחינה אחרת, ואת דרכי היצוא ותנאיו. (ב) לתכלית האמורה בסעיף קטן (א) רשאית המועצה לקבוע כללים בכל הנושאים המפורטים בסעיף 22(א) לחוק. 3. היטלים המועצה תהיה רשאית להטיל על יצרנים ויצואנים מוסמכים היטלים על כל מוצרי פרי הדר שייצרו או שיווקו או על מוצרים מסויימים מהם ולקבוע מועדים ודרכים לתשלום ההיטלים. 4. תוקף (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח) תוקפו של צו זה עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010). המועצה למוצרי פירות וירקותצוויםירקותמוצרצו (חקיקה)