צו המילדות

צו המילדות (אגרות רשיון ותעודת היתר), התשמ"ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19א לפקודת המילדות, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אני מצווה לאמור: 1. אגרת רשיון (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט) בעד רשיון ביילוד, ללא הגבלת תקפו, תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה כמפורט בסעיף 11 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 (להלן - תקנות האגרות). 2. אגרת רשיון זמני ותעודת היתר זמנית (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט) בעד רשיון זמני ובעד תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד ובעד חידושם תשולם, עם מתן הרשיון או תעודת היתר או עם חידושם, לפי הענין, אגרה כמפורט בסעיף 11 בתוספת השניה לתקנות האגרות. 3. (בוטל) (תיקון: תשמ"ט) 4. ביטול צו המילדות (אגרת רשיון ותעודת היתר), התשל"ט-1979 - בטל. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשמ"ד (1 באוקטובר 1983). צו המילדות (אזורים קבועים), 1937 1. השם הקצר צו זה ייקרא צו המילדות (אזורים קבועים), 1937. 2. אזורים קבועים אסור לכל אדם מלבד מילדת בעלת רשיון לעסוק במקצוע המילדות באזורים הקבועים בתוספת לצו זה. תוספת תל-אביב-יפו רחובות כפר-סבא פתח-תקוה ראשון-לציון בת-ים רמת-גן עפולה הרצליה חדרה רעננה צוויםצו (חקיקה)