צו המים

צו המים (קביעת המפלס המותר), תשכ"ח-1968 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות המים (ויסות מפלס הכנרת), תשכ"ח-1967, אני מצווה לאמור: 1. רום מינימלי (תיקון: תשנ"ב, תש"ס, תשס"א) (א) הרום המינימלי של הכרת יהיה 213 מטרים מתחת לפני הים. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופה שבין י"ג באב התשס"א (2 באוגוסט 2001) ובין י"ט באדר א' התשס"ד (28 בפברואר 2004), יכול שהרום המינימלי יהיה עד 215.5 מטרים מתחת לפני הים. 2. רום מקסימלי (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ב, תשס"ד, תשס"ח) (א) הרום המכסימלי יהיה 209 מטר מתחת לפני הים. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בתקופה שבין כ"ח בסיוון התשס"ח (1 ביולי 2008), ובין ד' בכסלו התשס"ט (1 בדצמבר 2008), יכול שהרום המינימלי יהיה עד 214.87 מטר מתחת לפני המים. 3. מקום מדידת המפלס מדידת המפלס תיעשה באמצעות למינוגרף (מכשיר רושם אוטומטי), בנקודת-ציון 201.33/243.25, המכונה "גלי-כנרת". צוויםצו (חקיקה)