צו המסחר עם האויב

צו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939 1. השם צו זה ייקרא צו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939. 2. פירוש (תיקון: 1945) בצו זה יהא למונח "אויב" הפירוש שניתן לו בפקודה, ולמונחים "רכוש האויב", "רכוש" ו"קבוע" יהיו הפירושים שניתנו להם בסעיף 9 לפקודה, והמונח "אפוטרופוס" פירושו כל אפוטרופוס על רכוש האויב שנתמנה על ידי שר האוצר עפ"י סעיף 9 לפקודה. לצרכי הצו הזה יראו כל רכוש שנרכש בידי האפוטרופוס, בין לפני חיקוקו של סעיף-קטן (8א) של סעיף 9 לפקודה, ובין לאחריו, על סמך זכות, או בקשר אל הנהלת הרכוש שהוקנה לו, כרכוש שבגינו ניתן צו המקנה אותו רכוש לאפוטרופוס לפי סעיף 9 לפקודה. 3. (תיקון: 1940 (מס' 1), 1946,1944) (1) כל הכספים, אשר אלמלא היה קיים מצב-מלחמה, היו צריכים להיפרע לאדם שהוא אויב או לטובתו, וכל הכספים שרואים אותם לצרכי פקודה זו ככספים אשר, אלמלא היה קיים מצב-מלחמה, היו צריכים להיפרע באותו אופן, ישולמו לאפוטרופוס. (2) מבלי לפגוע בכללותו של סעיף-המשנה דלעיל, יש לשלם לאפוטרופוס ביחוד את כל אותם כספים, אשר אלמלא היה קיים מצב-מלחמה, היו צריכים להיפרע לאדם שהוא אויב או לטובתו, באחת הצורות דלקמן: (א) דיווידנדים, תגמולים, או ריבית בעד כל מניות, סטוק של איגרות-חוב, שטרי-ערובה או ניירות-ערך אחרים שהוצאו על ידי כל חברה או ממשלה, או כל רשות עירונית או אחרת; (ב) סילוק כל ניירות-ערך שהגיע זמן פרעונם ביום פרעון או מתוך שהגרילו אותם לשם סילוק תמורתם או בצורה אחרת; (ג) ריבית או כל תשלום אחר בעד מילווה או פקדון בין שהם מובטחים ובין שאינם מובטחים; (ד) רווחים או חלק ברווחים בכל עסק שהוא, סינדיקט או מפעל מסחרי אחר; (ה) חוב, לרבות כסף הנמצא ברשותו של כל בנק, בין בחשבון של פקדונות ובין בחשבון עובר ושב או המוחזק בחשבון נאמנות או בחזקת שמירה בשביל אויב או לטובתו; (ו) כסף המגיע עפ"י כל פוליסת-ביטוח או בגינה; (ז) שכר-דירה או תשלום אחר שנתייחד מתוך נכסי מקרקעין או כל טובת-הנאה בהם; (ח) תשלום בעד כל רכוש שנלקח באנגרייה; (ט) תשלום הנובע מכל נאמנות, צוואה או הסדר בחיים. (3) כל כסף אשר אלמלא הוראות סעיף 6 או 7 מן הפקודה, היה נפרע לכל מקבל העברה או מקבל הקצאה, ישולם לאפוטרופוס. (4) כל כסף שדרוש לשלמו לאפוטרופוס עפ"י פיסקאות-המשנה דלעיל של פיסקה זו, ישולם: (א) בתוך ארבעה-עשר יום אחרי שקיבל צו זה תוקף, אם הגיע זמן פרעון של הכסף לפני תחילת התוקף של צו זה או אם היה מגיע זמן פרעונו לפני תחילת התוקף של צו זה, אלמלא היה קיים מצב-מלחמה; או (ב) בתוך ארבעה-עשר יום לאחר היום שבו נעשה אדם לאויב, אם דרוש לשלם את הכסף לאפוטרופוס מחמת שאותו אדם הוא אויב, והגיע זמן פרעונו של הכסף, או, שאלמלא היה קיים מצב-מלחמה, היה חל זמן פרעונו לפני היום שבו נעשה אותו אדם לאויב; או (ג) בכל מקרה אחר, בתוך ארבעה-עשר יום לאחר היום שבו הגיע זמן פרעונו של הכסף או שבו היה חל זמן פרעונו, אלמלא היה קיים מצב-מלחמה; (ד) במקרים שבהם היו צריכים, אלמלא היה קיים מצב-מלחמה, לשלם כספים במטבעות חו"ל לאדם או לזכותו של אדם שהוא אויב (פרט למקרים שבהם יש לשלם את הכסף לפי חוזה שבו הותנה תנאי לשער-חליפין מסויים), במטבע ישראלית, לפי שער-החליפין הרשמי הבינוני לשטרלינג, שנקבע ע"י ה"בנק אוף אינגלנד" בתאריך זמן פרעון התשלום לאותו אדם, או לפי שער-החליפין הבינוני לשטרלינג להעברות טלגרפיות בלונדון באותו תאריך, או אם לא היה שער כזה באותו תאריך, באותו שער ששר האוצר ימצא לנכון לקבוע לערך הכסף שיש לשלמו בתאריך זה במטבע ישראלית. לצורך חישוב הסך שיש לשלמו במטבע ישראלית, עפ"י פיסקה זו, תיחשב לירה ישראלית שווה לפונט שטרלינג: בתנאי שאם יש לשלם את הכסף במטבע זר (שאינה מטבע-אויב), והאדם המשלם את הכסף לאפוטרופוס יש ביכלתו לסלק מיד את התשלום באותו מטבע זר (שלא בשטרי-כסף או במטבעות), יסולק התשלום אם באותו מטבע זר או במטבע ישראלי שיוחלף לפי שער-החליפין הרשמי לקנייה, שנקבע על ידי שר האוצר - כאשר ידרוש האפוטרופוס. בפיסקת-משנה זו - ((I המונח "מטבע זהב" פירושו כל מטבע שאינו מטבע ישראלי, וכן ((II הביטוי "מטבע-אויב" פירושו המטבע של כל שטח הנתון לריבונותה של מעצמה, שאתה נמצאת מדינת ישראל במצב-מלחמה. (5) שום דבר האמור בהוראות דלעיל של סעיף זה אין לראותו כאילו הוא מחייב לשלם לאפוטרופוס כל כסף שהותר לשלמו לאיזה אדם מכוח רשות שניתנה, בין באופן כללי ובין באופן מיוחד, ע"י שר האוצר או ע"י כל אדם שהורשה לכך מטעם שר האוצר. 4. (1) רשאי שר האוצר, בכל מקרה שבו הוא רואה למועיל לעשות כן, להקנות לאפוטרופוס, בצו, אותו רכוש שהוא יקבע, או את הזכות להעביר כל רכוש אחר של אויב ככל אשר יקבע. כל צו שניתן בצורה זאת ע"י שר האוצר ייקרא להלן "צו הקנייה". (2) מלבד אם נקבע אחרת בצו ההקנייה, תהיינה לאפוטרופוס סמכויות לגבי רכוש האויב או לגבי הזכות להעביר רכוש אויב שהוקנו לו בצו הקנייה, ככל אשר נקבע בצו זה. (3) צו הקנייה לגבי רכוש מכל סוג שהוא, דיו להקנות לאפוטרופוס כל רכוש או זכות להעביר כל רכוש כמפורט בצו הקנייה מבלי שיהא צורך ליתן כל שטר-העברה אחר או כל הבטחה או מסמך אחרים. (4) אם בצו שניתן עפ"י הפקודה היקנו לאפוטרופוס את טובת-ההנאה מבקשה לפטנט שהוגשה ע"י אויב או נתין-אויב, מטעמו או לטובתו, מותר ליתן את הפטנט לאפוטרופוס בתורת בעל הפטנט, ולמרות כל האמור בסעיף 12 לפקודת הפטנטים והמדגמים, ייחתם איפוא הפטנט ע"י רושם הפטנטים והמדגמים, וכל פטנט הניתן בדרך זו לאפוטרופוס, יראוהו כרכוש שהוקנה לו לפי אותו צו כאמור לעיל. 5. (תיקון: תשי"א) (1) בכפוף להוראות סעיף-המשנה הבא ופרט לאותם המקרים שבהם יורה או יצווה שר האוצר אחרת, בין בדרך כלל ובין למקרה מסויים, חייב האפוטרופוס להחזיק עד גמר המלחמה הנוכחית, כל כספים ששולמו לו עפ"י צו זה וכל רכוש או הזכות להעביר כל רכוש שהוקנו לו עפ"י כל צו הקנייה, ואילו לאחר המלחמה יטפל האפוטרופוס ברכוש ובזכות באותו אופן ששר האוצר יורה. (2) בכפוף לכל הוראות מיוחדות מאת שר האוצר, רשאי האפוטרופוס בכל עת לשלם כל סכום כסף מיוחד ששולם לו עפ"י צו זה, או להעביר כל רכוש, מיוחד שלגביו ניתן צו הקנייה, לאדם או לטובתו של אדם, שיהיה זכאי בהם, אלמלא היה תוקף לפקודה או לכל צו שניתן על פיה, או לכל אדם הנראה לאפוטרופוס כמי שהורשה על ידי אותו אדם לקבל את הנ"ל. (3) כל כספים ששולמו לאפוטרופוס עפ"י צו זה וכל רכוש שניתן לגביו צו הקנייה לא יהיו צפויים לעיקול או לתפיסה אחרת בהוצאה לפועל, אלא על פי היתר בכתב מאת האפוטרופוס; אך האפוטרופוס לא יסרב לתת היתר אלא אם יש בידו טעמים מספיקים לסירוב. (4) קבלה שניתנה ע"י האפוטרופוס או ע"י כל אדם המורשה על ידו כחוק לחתום קבלות בשמו בעד כל כספים ששולמו לו עפ"י צו זה, תיחשב כקבלה מספקת לאדם המשלם את הכספים הנ"ל. 6. (1) מבלי הסכמתו של שר האוצר אסור לכל אדם, פרט כמצווה בצו זה, להעביר, להוציא מרשותו או לטפל בדרך אחרת כרכושו של כל אויב, ושום העברה, משכנתה או חוזה-חכירה של רכוש אויב או נתין-אויב לא יירשמו בספרי האחוזה, בלא הסכמתו של האפוטרופוס. (2) אגרה בשיעור של לירה אחת תשולם לאפוטרופוס עם הגשת בקשה לקבלת הסכמה כנ"ל. 7. (1) כל אדם המחזיק או המנהל רכוש מטעם כל אויב, חייב בתוך ארבעה-עשר יום לאחר תחילת התוקף של צו זה או אם האדם שמטעמו הוא מחזיק את הרכוש או מנהל אותו נעשה אויב לאחר תאריך זה, כי אז בתוך ארבעה-עשר יום לאחר הזמן שבו בא הרכוש לרשותו או למרותו של האדם הנזכר לראשונה או לאחר שהאדם שמטעמו הוא מחזיק ברכוש או מנהל אותו נעשה אויב, הכל לפי הענין, למסור את העובדה הזאת לאפוטרופוס בהודעה בכתב ולהמציא לאפוטרופוס אותם הרשימות, החשבונות וכל חומר אחר, להמציא לו לעיון את כל המסמכים המתייחסים לרכוש, ככל שהאפוטרופוס ידרוש. (2) כל נתין-אויב המחזיק או מנהל כל רכוש או כל אדם המחזיק או מנהל כל רכוש בעד נתין-אויב או מטעמו, חייב להמציא לאפוטרופוס אותם רשימות, חשבונות, וכל חומר אחר, וכן להמציא לו לעיון את המסמכים הנוגעים לרכוש, ככל שידרוש האפוטרופוס, תוך ארבעה-עשר יום מן היום שבו נדרש לעשות כן. (3) כל חברה שנתאגדה בישראל וכל חברה אשר, אף אם לא נתאגדה בישראל, יש לה בארץ משרד להעברת מניות או משרד לרישום מניות, חייבת, תוך ארבעה-עשר יום לאחר תחילת התוקף של צו זה, למסור לאפוטרופוס, בהודעה בכתב, פרטים מלאים על כל המניות, הסטוק, איגרות-החוב וסטוק של איגרות-חוב, שטרי-ערובה או ניירות-ערך האחרים, שהוצאו ע"י החברה והמוחזקים ע"י אויב או לטובתו; אם כל מניות, סטוק, איגרות-חוב או סטוק של איגרות-חוב, שטרי-ערובה או ניירות-ערך אחרים שהוצאו ע"י החברה הנ"ל מוחזקים ע"י אדם או לטובתו של אדם שנעשה לאויב לאחר תחילת התוקף של צו זה, חייבת, תוך ארבעה-עשר יום מן היום שבו נעשה אותו אדם לאויב, למסור לאפוטרופוס, בהודעה בכתב, כאמור לעיל, כל אותם הפרטים ביחס לאותו אדם. (4) כל שותף של כל פירמה שאחד משותפיה נעשה לאויב בכל עת שהיא לפני תחילת התוקף של צו זה, או שניתנו לה כספים בהלוואה לצורך עסקי הפירמה על ידי אדם שנעשה לאויב, חייב, בתוך ארבעה-עשר יום לאחר תחילת התוקף של צו זה, למסור, בהודעה בכתב, לאפוטרופוס, פרטים מלאים בנידון כל חלק ברווחים או בריבית שחייבים לאותו אויב; וכל שותף של כל פירמה אשר אחד משותפיה נעשה לאויב לאחר שניתן תוקף לצו זה אשר ניתנו לה בהלוואה כספים למטרות הנ"ל ע"י אדם שנעשה לאויב, וההלוואה ניתנה לפני היום שבו נעשה לאויב אותו שותף או אדם הנוגע בדבר, למסור לאפוטרופוס, בהודעה בכתב, כנ"ל, את כל הפרטים הנ"ל ביחס לאותו שותף או לאותו אדם. 8. (1) כשהאפוטרופוס מתעתד, אגב שימוש בסמכויות המסורות לו, למכור כל מניות או סטוק המהווים חלק מההון של כל חברה, או כל ניירות ערך שהוצאו ע"י החברה, אשר לגבה ניתן צו הקנייה, הרי למרות כל חוק או כל תקנה של החברה האומרים את ההיפך, רשאית החברה, בהסכמת שר האוצר, לקנות את המניות, הסטוק או ניירות-הערך, והחברה תהא רשאית להוציא מחדש, מזמן לזמן, כל מניות, סטוק או ניירות-ערך שקנתה בצורה כזאת. (2) כשהאפוטרופוס חותם שטר-העברה של כל מניות, סטוק או ניירות-ערך שהוא מוסמך להעביר עפ"י צו הקנייה, חייבים החברה או מוסד אחר שהמניות, הסטוק או ניירות-הערך רשומים בפנקסיהם, לאחר שיקבלו את שטר ההעברה שנחתם על ידו כאמור, ובהידרשם בכך על ידו, לרשום את המניות הסטוק או ניירות-הערך על שמו של האפוטרופוס או על שמו של מקבל-העברה אחר למרות כל תקנה או תנאי של החברה או של מוסד אחר, ואעפ"י שהתעודה או תעודת-הקנין או שטר-הקנין האחר ביחס למניות, לסטוק או לניירות-הערך המועברים אינם מצויים ברשותו של האפוטרופוס; אך רישום כזה לא יפגע בכל שעבוד לטובת החברה או לטובת מוסד אחר או בכל שעבוד אחר שיש לאפוטרופוס ידיעה עליו. 9. (תיקון: 1940, 1942, 1945) (1) ישולמו מתוך הכספים ששולמו לאפוטרופוס בגין כל אויב מסויים, או שהאפוטרופוס יעכב תחת ידו, לצורך הוצאות ההנהלה הכלליות שלו, איגרות כדי חמישה אחוזים למאה - (א) מן הכספים ששולמו לו, וכן (ב) משוויו של כל רכוש שהוקנה לו או שהזכות עליו הוקנתה לו: בתנאי כי האפוטרופוס הפועל לפי הוראה כללית או הוראה מיוחדת של שר האוצר רשאי להפחית או למחול כל אגרה מהאגרות שיש צורך לשלמן לאפוטרופוס או שהאפוטרופוס צריך לעכבן בידו בהתאם לפיסקה זו. שוויו של הרכוש לצורך הערכת האיגרות יהא המחיר אשר, לפי דעת שר האוצר או כל אדם המורשה על ידו לכך או כל ועדה שהורכבה ואושרה על ידו לכך, יתקבל ממכירתו של אותו רכוש אם יימכר בשוק החפשי. את האגרות המגיעות בעד רכוש כזה אפשר לעכב אם מתוך פירות מכירתו או העברתו ואם מתוך כל הכנסה המתקבלת הימנו. (2) כמו-כן רשאי האפוטרופוס לגבות או לעכב תחת ידו מתוך כל רכוש, כל סכום בצירוף הריבית עליו - לפי אותו שיעור שיגדיר שר האוצר, שהוציא על אותו רכוש או בקשר אליו, אגב שימוש בסמכויותיו לפי הפקודה או הצו הזה, ואותו סכום בצירוף הריבית הנ"ל, יהווה שעבוד ראשון על אותו רכוש, שתהיה לו זכות-קדימה לכל שעבוד אחר שעל אותו רכוש. 10. (בוטל) (תיקון: 1947) 11. (בוטל) (תיקון: 1942) 12. 13. בכפוף להוראות צו זה (או להוראות צו שיבוא לאחר מכן), הרי כל דבר שדרוש או שהותר לעשותו עפ"י סעיף 9 לפקודה ע"י שר האוצר, לשר האוצר או בפני שר האוצר, מותר לו להיעשות ע"י האפוטרופוס, לאפוטרופוס או בפני האפוטרופוס. משפט פלילימגע עם סוכן חוץ / ריגולצוויםצו (חקיקה)