צו הנוטריונים

צו הנוטריונים (תפקידים מאושרים) תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, (להלן - החוק), אני מצווה בזה לאמור: 1. תפקידים מאושרים (תיקון: תשל"ט, תשנ"ז) התפקידים המפורטים להלן מאושרים בזה לענין סעיף 3 לחוק: (1) חברות של חבר לשכת עורכי הדין בוועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; (2) נוטריון ציבורי לפי החוק העותמאני בדבר הנוטריון מיום 27 בזילקעדה שנת (1913) 1331; (3) בעל מינוי לפי סעיף 50 לחוק; (4) הוראה בפקולטה למשפטים של מוסד בישראל שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה בהתאם לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח--1958 בדיני ממונות, בסדר הדין האזרחי או בדיני הראיות, הכל כפי שהם נהוגים בבתי המשפט שחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, דן בהם; (5) תפקיד של נציג קונסולרי כמשמעותו בסעיף 29 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, שעה שבעל התפקיד האמור היה חבר לשכת עורכי הדין. (6) תפקיד של רשם או סגן רשם של בית המשפט העליון, של בית משפט מחוזי או של בית משפט שלום כמשמעותו בסעיף 84 לחוק בית המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984. נוטריוניםצוויםצו (חקיקה)