צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות

צו הניקוז וההגנה מפני שטפונות (הקמת רשויות-ניקוז), תש"ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 11 לחוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, תשי"ח-1958, ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור: פרק ראשון : הוראות כלליות 1. הקמת רשויות ניקוז (תיקון: תשנ"ז) מוקמות בזה רשויות-ניקוז (להלן - רשות) ששמותיהם נקובים בתוספת בטור א' שתחומה של כל אחת מהן כולל את אזור הניקוז הנקוב לצדה בטור ב', כמשמעותו באכרזת הניקוז וההגנה מפני שטפונות (אזורי ניקוז), התשנ"ו-1996. 2. הפקדת תרשים (תיקון: ק"ת תשכ"א) תרשים תחומה של רשות וכן תרשים אזור הניקוז בו היא פועלת יופקדו בנציבות המים תל-אביב, הקריה, והעתקיהם - במשרד הרשות ובמשרדי הרשויות המקומיות, וכל מעוניין זכאי לעיין בהם בשעות-העבודה הרגילות. פרק שני: חברי רשות 3. חברי הרשות (תיקון: תשכ"א, תשנ"ז) (א) בכל רשות תהיינה חברות הרשויות המקומיות שפורטו בטור ג' בתוספת, שמספר קולות נציגיהן ברשות יהיה כמפורט בטור ד' לצדו. (ב) בכל רשות יהיו חברים גם 3 נציגי הממשלה: נציג השר לאיכות הסביבה, נציג שר הבריאות, ונציג שר החקלאות ופיתוח הכפר. 4. נציגי רשויות מקומיות כל רשות מקומית המיוצגת ברשות תבחר את נציגיה מבין חברי מועצתה, או מבין עובדיה, או תמנה נציג אחר שלדעת מועצתה עשוי לייצג עניניה ברשות. לא בחרה רשות מקומית נציגה כאמור תוך 30 יום מפניית שר החקלאות (להלן - השר) אליה רשאי הוא למנות נציגה מבין חברי מועצתה או עובדיה. 5. תקופת כהונתם של חברי רשות (א) כהונתו של חבר רשות היא 5 שנים. (ב) חברי רשות ימשיכו בתפקידם אף אם תמה כהונתם כל עוד לא נבחרו או נתמנו חברים חדשים. 6. מועד ישיבתה הראשונה של הרשות (תיקון: ס"ח תשכ"א; ק"ת תשכ"ה) (א) רשות תזומן לישיבתה הראשונה על ידי הנציב, לא יאוחר מ-30 יום לאחר הקמתה; אולם אם, לדעת הנציב, לא ניתן לקיים את הישיבה הראשונה תוך המועד האמור, רשאי הוא לזמן את הישיבה כאמור למועד מאוחר יותר שהוא יקבע. (ב) לא היה מנין חוקי בהתאם להוראות צו זה בישיבה שזומנה כאמור בסעיף קטן (א), יזמן הנציב ישיבה נוספת לא יאוחר מ-15 יום ממועד הישיבה הראשונה והיא תהיה חוקית בכל מספר הנוכחים. 7. ישיבות רגילות של רשות (תיקון: תשכ"ב) (א) יושב-ראש של רשות רשאי לכנס בכל עת ישיבות הרשות ובלבד שתתקיים ישיבה אחת לפחות אחת לששה חדשים. (ב) יושב-ראש יכנס ישיבות הרשות אם הוגשה לו על כך דרישה חתומה בידי שליש לפחות מחבריה או על פי דרישת השר. 8. מנין חוקי וסדרי עבודה (תיקון: תשכ"ו) (א) רוב חברי רשות הם מנין חוקי בישיבותיה; לא נכח רוב חבריה בשעה שנקבעה לישיבה, תידחה הישיבה לשעה אחת ואז תהיה חוקית אם נוכחים בה לפחות שליש מחברי הרשות. (ב) נקבע בצו זה להחלטה בענין פלוני רוב מיוחד, יהיה רוב זה גם המנין החוקי לדיון באותו ענין. (ג) החלטות מתקבלות ברוב קולותיהם של חברי רשות הנוכחים בעת ההצבעה בישיבה שיש בה מנין חוקי. (ד) רשות רשאית לקבוע סדרי עבודתה וישיבותיה במידה שלא נקבעו הוראות אחרות בצו זה. 9. ביטול בחירת נציג רשות וחדילת חברותו (א) רשות מקומית רשאית לבטל את בחירת נציגה ברשות ולבחור באחר במקומו; לביטול כאמור יהיה תוקף מיום בחירתו של נציגה החדש של הרשות המקומית האמורה. (ב) נציג רשות מקומית יחדל מחברותו ברשות באם הורשע על ידי בית המשפט בעבירה שיש בה משום קלון. 10. התפטרות נציג רשות מקומית נציג רשות מקומית רשאי להתפטר על ידי מתן הודעה בכתב לראש הרשות המקומית שבחרה בו וליושב-ראש הרשות; התפטרות תהיה בת-תוקף מיום שנבחר נציגה החדש של הרשות המקומית האמורה. 11. מקומות פנויים של נציגי רשויות מקומיות (א) הופסקה חברותו של נציג רשות מקומית, תבחר הרשות המקומית שבחרה בו חבר אחר במקומו. לא בחרה הרשות המקומית נציג אחר תוך שלושים יום מיום שנפסקה החברות כאמור, רשאי השר להתרות בה; לא שעתה הרשות המקומית להתראה, רשאי השר למנות חבר חדש מבין חברי מועצתה או עובדיה של אותה רשות מקומית. (ב) לא יפעל השר כאמור בסעיף-קטן (א) אלא לאחר התייעצות עם שר הפנים. פרק שלישי : הנהלה 12. הנהלת הרשות (תיקון: תשנ"ז) בישיבתה הראשונה תבחר רשות מבין חבריה הנהלה שמספר חבריה לא יעלה על המספר הנקוב בטור ה' בתוספת לצד שמה, ובאחד מהם תבחר ליושב ראש. 13. הנהלה ויו"ר זמניים (א) לא נבחרו ההנהלה או היושב-ראש בישיבה הראשונה של רשות יזמן הנציב ישיבה שניה לבחירתם; לא נבחרו בישיבה זו, ימנה הנציב הנהלה ויושב-ראש שתקופת כהונתם תהיה שנה אחת מיום המינוי או עד לבחירת הנהלה ויושב-ראש כדין, הכל לפי המועד המוקדם יותר. (ב) בתום השנה האמורה ייערכו, לפי הזמנת היושב-ראש או הנציב, בחירות הרשות ודינן של בחירות אלה כדין בחירת הנהלה והיושב-ראש הראשונים. 14. תקופת כהונתה של הנהלה ויו"ר תקופת כהונתה של הנהלה ושל יושב-ראש תהיה כתקופת כהונתה של הרשות. 15. תקופת כהונתה של הנהלה (תיקון: ס"ח תשכ"א) הנהלה תפסיק כהונתה אם - (1) הגישה התפטרות לרשות ולנציב; (2) התפטרו שלושה מחבריה לפחות, או היושב-ראש וחבר נוסף, או חדלו להיות חברים של הרשות; 16. הפסקת כהונתו של יו"ר (תיקון: ס"ח תשכ"א) יושב-ראש יפסיק כהונתו אם - (1) חדל להיות חבר הרשות; (2) התפטר מתפקידיו על ידי מתן הודעה בכתב לנציב ולרשות וההתפטרות אושרה על ידי השר או הנציב; (3) הועברה מכהונתו על ידי הרשות. 17. תנאים להחלטות רשות (א) החלטת רשות להעביר הנהלה או יושב-ראש מכהונתם לא תהיה בת-תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל החברים של הרשות. (ב) אם ההעברה מכהונה של היושב-ראש היא מסיבת חיוב בדין לפי פסק-דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל. (ג) העברת יושב-ראש מכהונתו דינה כדין העברת ההנהלה מכהונתה. 18. התפטרות חבר הנהלה ופיטוריו (א) חבר ההנהלה רשאי להתפטר על ידי מתן הודעה ליושב-ראש ולנציב; התפטרות תהיה בת-תוקף מיום החלפתו או כתום חדשיים מתאריך ההודעה האמורה, הכל לפי התאריך המוקדם יותר. (ב) רשות רשאית להחליט על העברת חבר הנהלה מתפקידו; ההחלטה לא תהיה בת-תוקף אלא אם נתקבלה בישיבה שנקראה במיוחד לענין זה והצביעו בעדה למעלה ממחצית כל חברי הרשות. (ג) אם העברת חבר הנהלה מתפקידו היא מסיבת חיוב בדין לפי פסק-דין סופי על עבירה שיש בה משום קלון, די בהחלטה המתקבלת ברוב רגיל. 19. בחירות חדשות (תיקון: ס"ח תשכ"א) (א) הופסקה כהונתם של הנהלה או יושב-ראש מכל סיבה שהיא, תבחר הרשות במקומם הנהלה, או יושב-ראש, מבין חבריה, בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה על ידי הנציב. (ב) הופסקה כהונתו של חבר הנהלה מכל סיבה שהיא, תבחר הרשות במקומו חבר אחר מבין חבריה בישיבה שתיקרא במיוחד לענין זה על ידי היושב-ראש. הודעה על הבחירה תישלח לנציב. 20. סמכויות ההנהלה ותפקידיה (א) בידי הנהלה כל הסמכויות והתפקידים הנתונים לרשות אלא אם הרשות החליטה כי הם ישארו בידיה, ובלבד שהחלטות בדבר תכנית-ניקוז או השינוי בה ובדבר התקציב השנתי וארנונות הניקוז יתקבלו על ידי הרשות עצמה. (ב) הנהלה תקיים הנהלת-פנקסים סדירה לכל פעולות הכספיות של הרשות. 21. סמכויות יו"ר (א) יושב-ראש ישב בראש כל הישיבות של רשות והנהלה וימלא את שאר התפקידים המוטלים עליו על פי צו זה. (ב) יושב-ראש יעשה כל האפשר שהחלטות הרשות וההנהלה יבוצעו כדין ושכל הוצאה של הרשות תהא בהתאם לתקציבה או על פי כל דין המתיר את ההוצאה. 22. סגן יו"ר (א) ליושב-ראש יהיה סגן הנבחר על ידי הרשות ברוב קולות רגיל. (ב) סגן יושב-ראש רשאי למלא את התפקידים ולהשתמש בסמכויות של היושב-ראש, במידה ותפקידים וסמכויות אלה הועברו אליו על ידי היושב-ראש באישור הרשות. 23. אי יכולת של יו"ר למלא תפקידו נבצר מיושב-ראש לפעול או שפסק לכהן כיושב-ראש וטרם נבחר יושב-ראש חדש במקומו, ימלא את מקומו - (1) סגן יושב-ראש, או (2) חבר רשות שיתמנה על ידיה - אם נבצר מסגן היושב-ראש לפעול או אם הסגן פסק לכהן וטרם נבחר סגן חדש. 24. העברת תפקידים וסמכויות של יו"ר (תיקון: ס"ח תשכ"א) חבר רשות רשאי למלא תפקיד מתפקידיו של יושב-ראש ולהשתמש בסמכות מסמכויותיו במידה ותפקיד וסמכות כאמור הועברו אליו על ידי יושב-ראש באישור הרשות. 25. משכורות והוצאות (תיקון: ס"ח תשכ"א) (א) יושב-ראש של רשות או סגנו או חבר-רשות אחר, אם הם ממלאים תפקיד או משמשים בסמכות של יושב-ראש רשות, בהתאם להוראות צו זה, רשאים לקבל מקופת הרשות משכורת בשיעור שתקבע הרשות באישור הנציב. (ב) חבר ועדה מועדות הרשות זכאי לתשלום עבור הוצאות שהוצאו בקשר לתפקידו. פרק רביעי : ועדות 26. ועדות (א) רשות רשאית לבחור - אם מבין חבריה ואם מבין אנשים אחרים - ועדות קבועות או ועדות ארעיות לענינים או למקרים מסויימים. (ב) לפחות מחצית מחבריה של ועדה יהיו חברי רשות. (ג) יושב-ראש ועדה ייבחר על ידי הרשות. 27. סמכויות ועדה וסדרי עבודתה (א) המלצותיה של ועדה טעונות אישור רשות. (ב) הרשות, בהחלטה שנתקבלה ברוב של שני שלישים ממספר חבריה, רשאית להעביר ענין מסויים או סוגי-ענינים להנהלה או לועדה להחלטתם הסופית. (ג) ועדה רשאית, בשים לב להחלטות הרשות, לקבוע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה. 28. תקופת כהונתה של ועדת הרשות (א) ועדה קבועה של רשות תכהן בתפקידה כל תקופת-כהונתה של הרשות שבחרה בה; ועדה ארעית תכהן בתפקידה עד גמר העבודה שלשמה נבחרה. (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של הרשות לבטל בכל עת את בחירתה של ועדה שנבחרה על ידיה או לשנות את הרכבה. 29. חדילת חברות בועדה חבר ועדה שהוא חבר של רשות יחדל מחברותו באותה ועדה כשנפסקה חברותו ברשות, אולם רשאית הרשות להשאירו בתפקידו. 30. תפקידה של ועדת ביקורת לרשות תהא ועדת-ביקורת קבועה שמתפקידה לבדוק ולבקר את חשבונות הרשות ועניניה, את פעולת ועדותיה, מפעליה ועובדיה. 31. הרכב ועדת הביקורת ועדת הביקורת תיבחר על ידי רשות אם מבין חבריה ואם לאו, ובלבד שלא ישתתפו בה חברי הנהלת הרשות ונציגי הממשלה ברשות. 32. תום תקופת כהונתה של ועדת הביקורת (א) ועדת-ביקורת תכהן בתפקידה כל תקופת-כהונתה של רשות שבחרה אותה ועד אשר תמונה ועדת-ביקורת חדשה או- אם הרשות מתפרקת - עד לאחר פירוקה של הרשות. (ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותה של רשות לבטל בכל עת, בהחלטה שנתקבלה ברוב של שני שלישים ונתאשרה על ידי השר, את בחירתה של ועדת הביקורת או לשנות את הרכבה. 33. חדילת חברות בועדת ביקורת דין חדילת חברות בועדת-ביקורת היא כדין חדילת חברות בועדה כאמור בסעיף 29. 34. סדרי עבודתה של ועדת הביקורת סדרי עבודתה ודיוניה של ועדת הביקורת ייקבעו על ידיה. 35. ועדת מכרזים (תיקון: ס"ח תשכ"א) (א) רשות תמנה ועדת-מכרזים שתפקידה להשגיח על הצעות-מחירים המוגשות לרשות ולחוות דעת עליהן. (ב) ועדת המכרזים תהא מורכבת מחברי הרשות שאינם נציגי הממשלה ושיהוו רוב, מנציג המהנדס ומנציג הנציב, אשר אינו חבר ברשות. 36. הזמנת הצעות מחירים (תיקון: ס"ח תשכ"א; ק"ת תשכ"ח, תשל"ו, תשל"ח, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו) (א) עמדה רשות לעשות חוזה-עבודה או חוזה-אספקה, תפרסם הודעה על כוונתה להתקשר בחוזה ותזמין הצעות-מחירים. (ב) בהודעה יפורטו תנאי החוזה הכלליים ותיאור קצר של הדרישות, ציון התקופה בה יש להגיש הצעת-מחירים והמקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי-הצעות. (ג) בסעיף זה, "פרסום" - פרסום בשני עתונים יומיים או בדרך אחרת שהורה נציב המים. (ד) סעיף קטן (א) לא יחול לגבי ביצוע עבודה שהיקפה עד 9,810 שקלים חדשים אם היא אושרה על ידי נציב המים. (ה) החליטה ההנהלה על ביצוע עבודות באמצעות ציוד של הרשות או של ישובים הכלולים בתוך תחום הרשות, טעון מחיר העבודות כאמור אישור נציב המים או מי שהוסמך על ידיו. (ו) שר החקלאות רשאי לפטור רשות-ניקוז מהחובה לפי סעיף-קטן (א) וסעיף-קטן (ד), אם הובאו בפניו סיבות משכנעות למתן פטור זה. 37. קבלת הצעות והדיון בהן (תיקון: ס"ח תשכ"א) (א) ההצעות המתקבלות יונחו במשרד הרשות בתיבה נעולה על שני מנעולים שמפתחותיהם יהיו שמורים אחד אחד בידי שני חברי הרשות שנתמנו לכך על ידיה. (ב) כל ההצעות ייפתחו בישיבת ועדת המכרזים ויירשמו על ידי מזכיר הרשות. (ג) אין לקבל הצעות שנשלחו במברק או לאחר תום התקופה שנקבעה. (ד) ועדת מכרזים רשאית להמליץ על ההצעה הנמוכה ביותר, ובלבד שהמחירים המוצעים בה הם הוגנים והמציע נמצא ראוי לכך. המליצה הועדה על הצעה שאינה נמוכה ביותר, תרשום את הנימוקים להחלטה זו. (ה) החליטה ההנהלה על ביצוע עבודות באמצעות ציוד של הרשות או של ישובים הכלולים בתוך תחום הרשות, טעון מחיר העבודות כאמור אישור הנציב או מי שהוסמך על ידיו. 38. דחיית הצעות הנהלת רשות רשאית לדחות את כל ההצעות שהוגשו לה, ומשעשתה כן, תפורסם הודעה שניה כאמור בסעיף 36. 39. השתתפות רשות מקומית (א) רשות מקומית המיוצגת ברשות רשאית להגיש הצעות-מחירים לביצוע עבודה אם הודיעה בכתב לרשות ולועדת המכרזים על כוונתה להגיש הצעות כאמור לפני הישיבה הראשונה בה ידונו בהצעה. הוראה זו חלה גם על תאגיד שרשות מקומית כאמור חברה בו. (ב) נציגה של רשות מקומית כאמור לא ישתתף בדיונים על הצעות בועדת המכרזים ולא יצביע בכל הדיון בה. פרק חמישי: עובדים 40. משרד טכני (תיקון: תשמ"ב) (א) רשות תמנה מהנדס או טכנאי שינהל את המשרד הטכני של הרשות ושתפקידיו הם - (1) להחזיק במצב תקין את המכשירים, המכונות, כלי-הרכב על כל אביזריהם (להלן - ציוד טכני) של הרשות; (2) להכין תכנית-עבודה, לרבות סימון שטח המפעל, לצורך ביצוע תכנית-מפעל שאושרה; (3) לבצע עבודות הקמת מפעל במסגרת תקציב הביצוע השנתי של הרשות בין באמצעות יחידת ציוד טכני של הרשות ובין באמצעות מסירת העבודה לאחר; (4) הכנת החומר ההנדסי והשרטוטים לצרכי חשבונות הביצוע והכנסת החומר ההנדסי לדין-וחשבון השנתי של הרשות. (ב) רשות שברשותה או בשליטתה ציוד טכני, רשאית להשתמש בו לביצוע העבודות להקמת מפעל או להחזקתו. החליטה הרשות כאמור, תגיש הצעתה לועדת-מכרזים או למנהל כדי לפטור אותה מהוראות הסעיפים 36 עד 38. אישר המנהל את הפטור, ימנה ועדה שתקבע את מחירי העבודות לפרטיהן ותבדוק כל פרט הנוגע לביצוע העבודות. 41. ניהול המשרד הטכני לא נתמנה מהנדס כאמור בסעיף 40, תמנה הרשות מבין חבריה או מבין עובדיה אדם שינהל את המשרד הטכני. 42. סדרי עבודה של המשרד הטכני (תיקון: ס"ח תשכ"א) (א) סדרי עבודתו של המשרד הטכני ומספר עובדיו ותפקידיהם ייקבעו על ידי הנהלת הרשות. (ב) על אף האמור בסעיף-קטן (א) יתנהל במשרד הטכני יומן-עבודה בהתאם להוראות הנציב. העתקים מרישומי יומן-העבודה יימסרו לנציב ולמהנדס המתכנן, לפי דרישתם. 43. גזבר, מהנדס ומזכיר (א) רשות תמנה, מבין חבריה, חברי ההנהלה או עובדיה, גזבר ומזכיר ותקבע את תפקידיהם וסמכויותיהם בשים לב להוראות צו זה. (ב) הפסקת עבודתו של גזבר, מזכיר או מהנדס טעונה החלטת רוב חברי הרשות בישיבה שנתכנסה במיוחד לענין זה. הוראה זו אינה חלה אם ההפסקה באה בעקבות הרשעה על עבירה שיש בה קלון. 44. מהנדס מתכנן רשות תבחר במהנדס מתכנן שתפקידיו הם - (1) להכין תכנית-מפעל לשם דיון בה במועצה הארצית לעניני ניקוז ובועדתה ההנדסית, בועדה המחוזית לבניה ולתכנון-עיר ולשם אישורה על ידי השר; (2) לייצג את הרשות בכל הדיונים ההנדסיים שיתקיימו לפי התכנית; (3) לפקח פיקוח עילי על ביצוע תכנית המפעל; (4) לעשות כל דבר אחר שהוטל עליו בהסכמתו על ידי הרשות. 45. (בוטל) (תיקון: תשמ"ב) 46. רואה חשבון גזבר של רשות יגיש ספרי החשבונות של הרשות לרואה-חשבון, שיתמנה על ידי הרשות, במועד שנקבע על ידי השר. 47. חתימה על פקודת תשלום כל המחאה או פקודת-תשלום לחובת רשות יהיו חתומים ביד יושב-ראש הרשות וביד הגזבר. 48. הנהלת חשבונות וקופת הרשות (תיקון: תשמ"ב) (א) גזבר של רשות אחראי להנהלה תקינה של ספרי החשבונות של הרשות בהתאם להוראות הנציב ולבטחונה של קופת הרשות. (ב) כל הכספים השייכים לקופת הרשות או המתקבלים למענה או לחשבונה יתנהלו בחשבון נפרד של הרשות בבנק שהרשות תקבע לכך, אולם הנהלת הרשות יכולה להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף כדי הוצאות יום יום של הרשות. פרק ששי : הוראות שונות 49. עריכת פרוטוקולים מכל ישיבות רשות, הנהלה או ועדת הביקורת של הרשות, ייערך פרוטוקול שייחתם על ידי יושב-ראש אותה ישיבה, והעתק אחד יישלח אל הנציב והעתק שני יישאר בתיק מיוחד במשרד הרשות; תיק זה יהיה פתוח לעיון לחברי הרשות. 50. היעדרות מישיבות חבר של רשות, הנהלה, ועדה של הרשות, שנעדר ללא רשות משלוש ישיבות רצופות, שלא מסיבות מחלה או שירות בצבא-הגנה לישראל - יראוהו כמתפטר מתפקידו בהם. 51. שינוי הרכב רשות השתנה הרכבה של רשות על ידי הצטרפותה של רשות מקומית נוספת לרשות או על ידי פרישתה של רשות מקומית שהיתה חברה בה, או על ידי החלפת רשות מקומית אחת בחברתה, יזמן היושב-ראש לא יאוחר מ-14 יום מהשינוי האמור, ישיבת הרשות לשם הכנסת שינויים בהנהלתה וועדותיה למיניהן. 52. עריכת חוזה (א) יושב-ראש רשות רשאי להתקשר בשמה בחוזה, אם נתקיימו תנאים אלה: (1) קיבל הסכמת ההנהלה; (2) ההוצאה הכרוכה בחוזה - אם כרוכה בו הוצאה - מיועדת לה הקצבה מתאימה בתקציב המאושר לשנת-הכספים שבה נעשה החוזה. (ב) כל חוזה אחר טעון החלטת הרשות. אם אין בתקציב המאושר לשנת-הכספים שבה נעשה החוזה הקצבה מתאימה להוצאה הכרוכה בו, יהא החוזה טעון גם אישור בכתב מאת השר. (ג) כל חוזה למתן זכיון או מונופולין מטעם הרשות טעון אישור בכתב מאת השר. (ד) כל חוזה הנוגע לעיסקה במקרקעין טעון אישור בכתב מאת הנציב. 53. חוזים קיימים חוזה שנעשה לפני פרסום צו זה ברשומות על ידי רשות מקומית בקשר לעניני ניקוז ומניעת שטפונות, יראו אותו כאילו נעשה על ידי הרשות אם הרשות החליטה על כך והצדדים לחוזה הסכימו לכך, ובכל מקום בחוזה האמור בו מדובר ב"רשות מקומית" יראו כאילו מדובר בו ב"רשות-ניקוז". 54. חתימת חוזים (א) כל חוזה של רשות הכרוך בהתחייבות כספית מצדה ייחתם על ידי היושב-ראש והגזבר שלה. (ב) כל חוזה אחר של הרשות ייחתם על ידי היושב-ראש וחבר-הנהלה אחר. 54א. הקניית רכוש והטלת התחייבות (תיקון: תשכ"א, תשכ"ז, תשנ"ז) היה רכוש, ערב הקמת רשות ניקוז או שינויה, לפי צו זה, רכושה של רשות שעסקה לפי כל חיקוק בניקוז, לרבות רכושה של רשות מקומית, ששימש למטרות ניקוז בלבד, ושתחומה נמצא, כולו או מקצתו, בתחום רשות הניקוז, יירשם הרכוש בפנקסי אותה רשות ניקוז בהתאם לתקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (תקציבים והנהלת-חשבונות), תשכ"א-1961, לפי הוראות השר או מי שהוא הסמיכו, ויראוהו כמוקנה לרשות הניקוז מיום שנרשם בפנקסיה; כמו כן תירשם כאמור כל התחייבות הנובעת מפעולות ניקוז שעשתה רשות מקומית ויראוה כמוטלת על רשות ניקוז מיום שנרשמה כאמור. 55. חבר רשות, ועדה או עובד המעונין בחוזה (א) חבר רשות או חבר ועדה מוועדות הרשות שיש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי בן-זוגו, סוכנו או שותפו או באופן אחר, כל חלק או טובת-הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם הרשות, למענה או בשמה, פרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שרשות מספקת לתושבים: (1) יודיע על כך בכתב לרשות ולוועדה הדנה בחוזה או בעסק, לפני הישיבה הראשונה בה ידונו בו; (2) לא ישתתף בדיונים על החוזה או על העסק ברשות או בוועדה ולא יצביע בהצבעה על כל שאלה בקשר להם. (ב) הוראות סעיף-קטן (א)(1) יחולו על עובד הרשות, בשינויים המחוייבים לפי הענין. (ג) הוראות סעיף-קטן (א) לא יחולו על חבר רשות או ועדה או על עובד רשות מחמת היותו בעל מניות או בחר בגוף משפטי שיש לו חלק או טובת-הנאה בחוזה או בעסק כאמור באותו סעיף קטן, אלא אם היה אותו חבר משמש מנהל או פקיד אחראי בגוף המשפטי, או אם היה חלקו בהונו או ברווחיו של הגוף עולה על 5%. 56. קופת הרשות (א) כל הכספים המתקבלים על ידי רשות או על שמה יהוו את קופת הרשות. (ב) קופת הרשות תשמש לתשלום כל סכום שהרשות רשאית או חייבת להוציאו כדין. 57. מחיקת חובות כל סכום המגיע לרשות שתשלומו נתאחר לא פחות משלוש שנים והוא נראה כחוב אבוד, רשאית הרשות על פי החלטה מיוחדת לוותר עליו ולמחקו מהפנקסים אם היתה סבורה שהדבר לטובת הציבור; בכל מקרה אחר טעונה החלטת הרשות אישורו של השר. 58. שמירת מסמכים יושב-ראש הרשות אחראי לסדרי השמירה על ספרי הרשות, מסמכיה וניירותיה. 59. משרד הרשות לרשות יהיה משרד שהוא מענה הקבוע למסירת מסמכים ולשם עיון במסמכיה. משרד הרשות יהיה פתוח לקהל במשך שעות קבועות לפי החלטת ההנהלה. 60. גישה לספרי הרשות (א) ספרי הרשות, מסמכיה וניירותיה, יהיו פתוחים לעיון ולבדיקה לפני כל חבר רשות, והוא רשאי להכין העתק או תקציר מהם, ובלבד שלא יוציא ספר, מסמך או נייר אחר ממשרדי הרשות בלי הסכמה בכתב מאת המזכיר או יושב-ראש הרשות. (ב) לוועדות הרשות תהיה, בזמן ישיבתן, גישה לספרי הרשות, מסמכיה וניירותיה הנוגעים לעבודתן. 61. מפות ותכניות במשרדי הרשות יימצאו לעיון: (1) מפה בקנה-מידה לא קטן מ-1:50000 של אזור הניקוז; (2) מפה בקנה-מידה לא קטן מ-1:10000 של תחום הרשות המפרט את הגושים והחלקות הכלולות בו; (3) העתק התכנית שאושרה כאמור בפרק הרביעי לחוק. ניקוזצוויםחוק המים / רשות המיםצו (חקיקה)