צו הסדר זכויות במקרקעין

צו הסדר זכויות במקרקעין (שטח ורוחב מינימליים), תשל"ג-1972 בתוקף סמכותי לפי סעיף 113 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), תשכ"ט - 1969, אני מצווה לאמור: 1. שטח ורוחב מינימליים (א) מקרקעין מהגדר כמפורט להלן לא יירשמו על שמו של תובע יחיד או קבוצת תובעים אם השטח או הרוחב של החלקה הנתבעת פחותים משיעור כמצויין לצדם: הגדר המקרקעין שטח מינימום רוחב מינימום (1) קרקע ראויה לעיבוד שאינה כלולה בהגדרים (2) או (3) (2) פרדסים (3) גנים ומכלאות לבהמות, הסמוכים ליישוב שנעשה בו הסדר, בתחומי אזור שהגדיר פקיד ההסדר דונם אחד רבע דונם רבע דונם 5 מטרים 5 מטרים 1/2 2 מטרים (ב) השיעורים המינימליים האמורים בסעיף קטן (א) לא יחולו על חלקה המשועבדת לעיקול או למשכנתה או שהפרדתה תביא לידי שינוי בהגדר המקרקעין כאמור. (ג) הוראות סעיף זה בדבר שטח מינימום יחולו לענין רישום חלק בחלקה בלתי - מחולקת או במושאע כפרי על שם תובע כאילו היה תובע כחלקה נפרדת את השטח המיוצג על ידי החלק האמור. 2. אי תחולה הוראות סעיף 1 לא יחולו על אלה: (1) מגרש שהוקם עליו בנין או שייחדוהו לבנין; (2) דרך פרטית או משותפת; (3) חצר השייכת לבית; (4) באר וקרקע השייכת לבאר; (5) ערוץ או תעלה פרטיים להשקאה; (6) גורן פרטית; (7) מחצבה פרטית. 3. חלקה שרחבה בלבד פחות מהמינימום היה רחבה של חלקה, אך לא שטחה, פחות מהמינימום החל עליה, רשאי פקיד ההסדר, על פי שיקול דעתו, לצוות לתאם את גבולותיה עם חלקות סמוכות לה בדרך של חילופי מקרקעין בעלי ערך שווה. 4. פיסת קרקע שאין לרשמה לפי צו זה (א) פיסת קרקע שאין לרשמה לפי צו זה תיווסף למקרקעין הסמוכים לפי הוראות סעיף זה, ולבעליה ישולמו פיצויים מאת בעלי המקרקעין הסמוכים לפי הערכת פקיד ההסדר, אולם לא ייעשה צירוף כאמור אלא אם החלקה המתקבלת ממנו ראויה לרישום לפי הוראות צו זה. (ב) אם לא שולמו הפיצויים והצדדים הנוגעים בדבר לא הגיעו לידי הסכם אחר נוח לשניהם, ירשום פקיד ההסדר בלוח הזכויות את סכום הפיצויים או את החלק ממנו שלא סולק כשעבוד על המקרקעין לזכות מי שהיה זכאי לפיסת המקרקעין. (ג) היו שני בעלי מקרקעין סמוכים או יותר, יצרף פקיד ההסדר את הפיסה באחת הדרכים האלה: (1) אם רק אחד מהם רוצה בהעברת הפיסה אליו, תצורף הפיסה בהתאם לרצונו; (2) אם יותר מאחד מהם רוצים בהעברת הפיסה אליהם, תצורף הפיסה למקרקעין של אחד מהם שיוחלט על פי הגורל; (3) אם אף אחד מהם אינו רוצה בהעברת הפיסה אליו, תצורף הפיסה למקרקעין של אחד מהם כפי שפקיד ההסדר יצווה. (ד) היו שתי פיסות סמוכות או יותר שאינן ראויות לרישום לפי הוראות צו זה, רשאי פקיד ההסדר לצרף מספר מספיק מהן שיהוו יחד חלקה הראויה לרישום כאמור, והוראות סעיף קטן (ג), בשינויים המחוייבים, יחולו על החלטת פקיד ההסדר בדבר האדם שעל שמו תירשם החלקה שנתקבלה כך. 5. חלק בלתי מופרד שאין לרשמו לפי צו זה חלק בחלקה בלתי-מחלקת במושאע כפרי, שאין לרשמו לפי צו זה, יחולו עליו הוראות סעיף 4, ולענין זה ייקרא סעיף 4 כאילו במקום "חלקה" בא "חלק", במקום "לוח הזכויות" בא "לוח החלוקה" ובמקום "בעל מקרקעין סמוכים" בא "בעלים שותפים". 6. תחולה הוראות צו זה יחולו באזור הסדר מיום שנתפרסמה לגביו הודעה מוקדמת לפי סעיף 5 לפקודה. 7. ביטול צו מס' 209 לשנת 1940, מאת הנציב העליון - בטל. קרקעותמקרקעיןצוויםהסדר זכויותזכויות במקרקעיןצו (חקיקה)