צו הסדרת מקומות רחצה

צו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואסורים בים המלח, סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים, מצילים, סדרנים, פקחים ומגישי עזרה ראשונה במקומות רחצה מוכרזים בים המלח), התשמ"ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 3 ו-4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשס"ד) בצו זה - "מקום רחצה מוכרז" ו"מקום אסור לרחצה" לענין ים המלח - כמשמעותם בצו הסדרת מקומות רחצה (מקומות רחצה אסורים ומוכרזים בים התיכון, בים כנרת, בנהר הירדן, בים המלח ובים סוף), התשס"ד-2004. "עונת רחצה" - התקופה שבין א' בתשרי לבין כ"ט באלול בכל שנה; "שעות רחצה" - שעות שנקבעו לרחצה על ידי הרשות המקומית והובאו לידיעת הציבור; "השר" - שר הפנים או מי שהסמיך לכך; "מפקח רחצה" - אדם שהשר הסמיך לענין צו זה; "מציל אחראי", "מציל משנה", "מציל עוזר" - מציל שבידו תעודה מאת שר העבודה המעידה על סיווגו בדרגה כאמור לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959, וכן אישור מאת שר הפנים או מי שהסמיך לכך המעיד כי עבר את ההשתלמות בעזרה ראשונה כנדרש בצו זה; "סדרן" או "פקח" - אדם שנתמנה בכתב בידי ראש הרשות המקומית שבתחומה מקום הרחצה המוכרז, או שנתמנה בידי שר הפנים או מי שהסמיך לכך להיות סדרן או פקח לענין ביצוע החוק וכל צו וחוק עזר או הוראה אחרת על פיו; "מגיש עזרה ראשונה" - אח או אחות מוסמכים וכן אדם שניתנה לו תעודה מאת מגן דוד אדום בישראל כמוסמך להגשת עזרה ראשונה בחוף הים, או אדם שהוסמך להיות חובש על ידי חיל הרפואה של צה"ל ובידו תעודה המוכיחה זאת; "תחנת הצלה" - שטח מגודר על חוף הים בו ממוקמת סוכת מצילים; "דגלי סימון" - דגלים בצבע לבן, אדום ושחור המונפים מעל סוכת המציל לציון מצב הים; "כלי שיט" - אניה, ארבה, ספינה או סירה לרבות גלשן, אופנוע ים וכלים דומים המשמשים לספורט ימי; "מתרחץ" - אדם הנמצא במקום רחצה מוכרז בין במים ובין על החוף; "רכב" - כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה. 2. שילוט מקום אסור לרחצה באתרים שאוכרזו "כמקום אסור לרחצה" יוצב שילוט כמפורט בתקנות הסדרת מקומות רחצה (הצבת שלטי איסור על ידי רשויות מקומיות), התשכ"ה-1965. 3. תחנות הצלה והפעלתן (א) בעונת רחצה תהיה במקום רחצה מוכרז תחנת הצלה אחת לכל 250 מטר חוף רחצה אלא אם כן קבע מפקח הרחצה אחרת, ובלבד שתהיה תחנת הצלה אחת לפחות בכל מקום מוכרז. (ב) תחנות הצלה יופעלו בעונת הרחצה, בשעות הרחצה, זולת אם התיר מפקח הרחצה בכתב שלא להפעיל תחנה פלונית לתקופה מסויימת או בשעות מסויימות, הכל כפי שיקבע. 4. השתלמות בעזרה ראשונה כל מציל יעבור השתלמות בעזרה ראשונה ויקבל מאת שר הפנים או מי שהוא הסמיך לכך אישור על כך; תקפו של האישור כאמור שנתיים מיום הוצאתו. 5. סוכת מצילים (א) בכל תחנת הצלה תהיה סוכת מצילים שמידותיה, צורתה ואופן הצבתה יהיו כמפורט בתוספת השלישית. (ב) לא יימצא אדם, פרט למציל או מי שהורשה לכך על ידי מפקח רחצה, בסוכת המצילים. 6. ציוד הצלה (א) בכל תחנת הצלה יימצא בעונת הרחצה ציוד הצלה כמפורט בתוספת הרביעית. (ב) ציוד ההצלה יהיה במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת בעונת הרחצה. (ג) ליד כל תחנת הצלה יהיה מקום החסנה מתאים לציוד ההצלה. (ד) מפקח רחצה רשאי לוותר על הימצאות סירת הצלה ומשוטים אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת. 7. תחנת עזרה ראשונה ליד כל תחנת הצלה תהיה תחנת עזרה ראשונה ובה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת החמישית, אולם מפקח רחצה רשאי להתיר קיום תחנת עזרה ראשונה אחת שתשרת יותר מתחנת הצלה אחת. 8. חניית רכב (א) בקרבת מקום רחצה מוכרז יותקן מגרש חניה לרכב. (ב) יותקנו דרכי גישה נוחות להולכי רגל ממגרש החניה למקום רחצה מוכרז. 9. איסור הכנסת זכוכית או חמרים אחרים לא יכניס אדם למקום רחצה מוכרז בקבוקי זכוכית או חמרים העלולים להתפוצץ, להתלקח או לסכן את בריאות הציבור. 10. מיתקני תברואה במקום רחצה מוכרז יותקנו: (1) ברזי מים לשתיה; (2) פחי אשפה; (3) בתי שימוש; (4) ברזי מים לשטיפת רגליים; (5) מקלחות פתוחות; הכל במספר מספיק להנחת דעתו של מפקח הרחצה. 11. נקיון מקום רחצה מוכרז יוחזק במצב נקי. 12. שילוט גבולות מקום רחצה מוכרז גבולות מקום רחצה מוכרז על החוף יסומנו בשלטים בגודל של 80X120 ס"מ, עשויים מחומר בלתי מתבלה ומוצבים בגובה של שני מטרים לפחות מעל לפני הקרקע, בצורה שתבטיח עמידה נגד תלאות מזג האויר ועליהם כתוב בצבע אדום על רקע לבן "גבול מקום רחצה מוכרז". שטח הרחצה במים יתוחם במצופים. 13. שילוט מקום מוכרז מקום רחצה מוכרז יסומן בשלטים כאמור בסעיף 13 הנראים לעין ובמספר מספיק שעליהם כתוב "מקום רחצה מוכרז". 14. הוראות בטיחות במקום רחצה מוכרז יוצב שילוט הכולל הוראות בטיחות למתרחצים כמפורט בתוספת השישית; ההוראות תהיינה בעברית, ערבית ואנגלית. 15. ציון מקומות אסורים בתוך מקום רחצה מוכרז (א) נמצא במקום רחצה מוכרז קטע אשר הרחצה בו מסוכנת באופן קבוע, יסומן אותו קטע על ידי שלטים כאמור בסעיף 13 שעליהם כתוב בצבע שחור על רקע לבן "בקטע זה הרחצה אסורה". (ב) מפקח רחצה רשאי לחייב גידור ונקיטת אמצעים נוספים למניעת הרחצה באותו קטע. 16. איסור או הגבלת הרחצה במקום מוכרז (א) החליט מציל כי הרחצה במקום רחצה מוכרז מסכנת את בטיחותם של המתרחצים בגלל מצב הים, רשאי הוא לאסור את הרחצה בו ויציין את האיסור על ידי הנפת דגלים שחורים במספר מספיק כדי שייראו בבירור בכל מקום בו, כולל סוכת המציל. (ב) מציל רשאי לאסור את הרחצה כאמור בסעיף קטן (א) בכל קטע ממקום הרחצה המוכרז. (ג) לא יימצא אדם בים במקום בו נאסרה הרחצה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב). 17. שימוש בדגלי סימון (א) מציל יסמן את מצב הים השורר בשעות הרחצה על ידי הנפת דגלי סימון מעל סוכת המציל כמפורט להלן: (1) דגל לבן - לציון כי הרחצה מותרת; (2) דגל אדום - לציון כי הרחצה מותרת בהגבלה; (3) דגל שחור - הרחצה אסורה. (ב) משהניף מציל דגל שחור, עליו להורות למתרחצים לצאת מהמים. (ג) לא יונף כל דגל מעל סוכת מצילים שלא בשעות הרחצה. (ד) בתחנת הצלה אשר בה יותר ממציל אחד, יקבע את סוג הדגל אשר יונף מעל סוכת המצילים המציל האחראי לתחנה או הממונה על המצילים באותה תחנת הצלה. 18. הגבלת משחקים וספורט (א) במקום רחצה מוכרז ייקבע מקום מיוחד למשחקי כדור ולספורט. (ב) לא ישחק אדם במשחקי כדור ולא יעסוק בספורט אלא במקום שנקבע לכך. 19. סמכויות מפקח רחצה (א) מפקח רחצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום רחצה מוכרז כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות צו זה. (ב) נוכח מפקח רחצה כי לא נתמלאה הוראה מהוראות צו זה, למעט הוראות הסעיפים 16(ג) ו-18 (ב), יודיע על כך מיד לשר או למי שהוסמך לכך. (ג) מפקח רחצה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין רישוי ארצי במטה הארצי של משטרת ישראל, עם מהנדס תברואה ראשי במשרד הבריאות והרשות המקומית שבתחומה נמצא מקום הרחצה, לאסור את הרחצה במקום מוכרז לתקופה שלא תעלה על ארבעה-עשר ימים, אם נוכח שדרוש לעשות כן מטעמי בטיחות או תברואה. 20. מניעת כניסת כלי שיט לא ישיט אדם כלי שיט במקום רחצה מוכרז אלא לצרכי הצלת אדם או לפיקוח על הרחצה, וכן באזור של 50 מטרים לאורך החוף מקצה כל גבול של "מקום רחצה מוכרז" ובתחום של 300 מטרים מנקודת שפל המים. 21. תקן מצילים (א) בכל תחנת הצלה ימצא בשעות הרחצה מציל אחד בדרגת מציל משנה לפחות. (ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב הימצאותם של מצילים במספר גדול יותר או מסוג שונה. 22. חובות מציל אלה חובותיו של מציל: (1) להבטיח שהמתרחצים יתרחצו במים בגבולות המקומות המוכרזים בלבד; (2) למנוע את הרחצה במקומות ובזמנים אסורים; (3) למנוע מהמתרחצים לצאת מתחום מקום הרחצה המוכרז במים; (4) להגיש עזרה במים לזקוקים לה; (5) להגיש עזרה ראשונה לנזקקים עד שיוחלף על ידי מגיש עזרה ראשונה; (6) לשמור על סוכת ההצלה וציוד ההצלה וכן להבטיח תקינותם בכל עת. 23. איסור עיסוק על ידי מציל (א) לא יעסוק מציל הן בתמורה והן שלא בתמורה במקום רחצה מוכרז בהשכרת סירות הצלה, בלימוד התעמלות ולימוד שחיה. (ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לאשר למציל בחוף רחצה מוכרז לעסוק גם כמגיש עזרה ראשונה ובתנאי שהמציל מוסמך גם כמגיש עזרה ראשונה. 24. סמכויות מציל מציל רשאי - (1) לצוות על המתרחץ לצאת מהים וכן להוציא מתרחץ מהים אם, לדעתו, המתרחץ נתון בסכנה או מפריע למתרחצים אחרים; (2) להורות למתרחץ בכל ענין שעשוי לדעתו למנוע סכנה לחייו או לחיי מתרחצים אחרים. 25. סימון היכר למציל מציל ילבש בשעת תפקידו תלבושת שתאפשר לקהל המתרחצים לזהותו בקלות. 26. תקן סדרנים או פקחים (א) במקום רחצה מוכרז יימצא סדרן או פקח אחד לכל 250 מטר בחוף רחצה. (ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של סדרנים או פקחים במספר גדול יותר לפי שיקול דעתו. 27. חובות סדרן או פקח אלה החובות של סדרן או פקח: (1) להשגיח על הסדר הטוב במקום רחצה או בסמוך לו; (2) למנוע הצבת אוהל, כסא מרגוע, עגלה, פרט לעגלת נכים או עגלת ילדים, ודוכני מכירה העלולים להפריע לנוחיות המתרחצים או לשלומם. 28. סמכויות סדרן או פקח סדרן או פקח רשאי - (1) להרחיק ממקום הרחצה המוכרז כל אוהל, כסא מרגוע, עגלה, פרט לעגלת נכים או עגלת ילדים, דוכן מכירה, מכשיר ספורט או כל חפץ העלול להפריע לשלומם או בטחונם של המתרחצים או שמשתמשים בו בניגוד להוראות החוק או הצווים על פיו; (2) לעשות כל פעולה אחרת הדרושה לו במידה סבירה למילוי תפקידיו. 29. סימן היכר לסדרן או לפקח סדרן או פקח יענוד סרט על זרועו בצבע ירוק ברוחב של 8 ס"מ לפחות שעליו כתובה בצבע שחור המלה "סדרן" או "פקח רחצה". 30. תקן של מגיש עזרה ראשונה (א) בכל תחנת עזרה ראשונה יימצא בשעות הרחצה מגיש עזרה ראשונה. ואולם מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לאשר בכתב הימצאותם של מגישי עזרה ראשונה כאמור אך ורק בחלק משעות הרחצה. (ב) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים ובין אם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותם של מגישי עזרה ראשונה במספר גדול יותר. (ג) מפקח רחצה רשאי, בין באופן כללי או בימים מסויימים, ואם לדעתו נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת, לחייב בכתב הימצאותו של רופא בימים בהם לדעתו מספר המתרחצים מחייב זאת. 31. תחילה תחילתו של צו זה 90 ימים מיום פרסומו. צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), תשכ"ה-1965 1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לחוק הסדרת מקומות רחצה, תשכ"ד-1964, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות (תיקון: תשל"א, תשל"ו, תשמ"ו, תשנ"ו, תשס"ה) בצו זה - "מפקח רחצה" - אדם שהוסמך על-ידי השר לצורך זה; "השר" - שר הפנים או מי שהסמיך לכך; "מקום רחצה מוכרז" - כמשמעותו בצו הסדרת הרחצה (מקומות רחצה מוכרזים ואיסור הרחצה בחוף ים התיכון, ים-סוף וים-כנרת), תשכ"ה-1965; "מציל" - אדם שבידו תעודת מציל בת תוקף מאת שר העבודה או מי שהסמיך לכך וכן אישור מאת שר הפנים או מי שהסמיך לכך, המעיד כי עבר את ההשתלמות כנדרש בסעיף 2א. "רכב" - כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת התעבורה; "עונת רחצה" - התקופה שבין א' באייר לבין כ"ט בתשרי בכל שנה. הוראת שעה 1. בתקופה שעד יום ל' בתשרי התשס"ו (2 בנובמבר 2005) יראו בסעיף 1 לצו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים במקומות רחצה מוכרזים), התשכ"ה-1965, כאילו במקום ההגדרה "עונת רחצה" נאמר: "עונת רחצה" - התקופה שמיום ח' בניסן התשס"ה (17 באפריל 2005) עד יום כ"ב בתשרי התשס"ו (25 באוקטובר 2005). "שעות רחצה" - שעות שנקבעו לרחצה על ידי הרשות המקומית והובאו לידיעת הציבור. "דגלי סימון" - דגלים בצבע לבן, אדום ושחור המונפים מעל סוכת המציל לציון מצב הים. "רכב בטחון" - כהגדרתו בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; 2. תחנות הצלה (תיקון: תשמ"ו) (א) במקום רחצה מוכרז תהיה תחנת-הצלה אחת לכל 150 מטר חוף-רחצה, אלא אם קבע מפקח-הרחצה אחרת, ובלבד שתהיה תחנת-הצלה אחת לפחות. (ב) תחנות הצלה יופעלו בעונת הרחצה, בשעות הרחצה, זולת אם התיר מפקח הרחצה בכתב שלא להפעיל תחנה פלונית לתקופה מסויימת או בשעות מסוימות, הכל כפי שיקבע. (ג) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), רשאי מפקח הרחצה להורות בתקופה שלא בעונת הרחצה כי תופעל תחנת הצלה אחת או יותר במקום רחצה מוכרז, הכל כפי שיורה. 2א. השתלמות בעזרה ראשונה (תיקון: תשל"ו) כל מציל יעבור השתלמות בעזרה ראשונה ויקבל מאת שר הפנים או מי שהסמיך לכך אישור על כך; תקפו של האישור למשך שנתיים. 3. סוכת מצילים (א) בכל תחנת-הצלה תהיה סוכת-מצילים שמידותיה, צורתה ואופן הצבתה יהיו כמפורט בתוספת הראשונה. (ב) לא יימצא אדם - פרט למציל או מי שהורשה לכך על-ידי מפקח-רחצה - בסוכת-המצילים. 4. ציוד הצלה (א) בכל תחנת-הצלה יימצא בעונת-הרחצה ציוד-הצלה כמפורט בתוספת השניה. (ב) ציוד ההצלה יהיה במצב תקין ומוכן לשימוש בכל עת בעונת-הרחצה. (ג) ליד כל תחנת-הצלה יהיה מקום-החסנה מתאים לציוד-ההצלה. 5. תחנת עזרה ראשונה ליד כל תחנת-הצלה תהיה תחנת עזרה ראשונה ובה ציוד עזרה ראשונה כמפורט בתוספת השלישית, אולם מפקח-רחצה רשאי להתיר קיום תחנת עזרה ראשונה אחת שתשרת יותר מתחנת הצלה אחת. 6. חניית רכב (א) בקרבת מקום מוכרז יותקן מגרש-חניה לרכב. (ב) יותקנו דרכי-גישה נוחות להולכי-רגל ממגרש-החניה למקום-רחצה מוכרז. 6א. איסור הכנסת בקבוקי זכוכית או חמרים אחרים (תיקון: תשל"ח) לא יכניס אדם למקום רחצה מוכרז בקבוקי זכוכית או חמרים אחרים העלולים להתפוצץ, להתלקח, או לסכן את בטיחות הציבור. 7. מיתקני תברואה במקום-רחצה מוכרז יותקנו: (1) ברזי-מים לשתיה; (2) פחי-אשפה; (3) בתי-שימוש; (4) ברזי-מים לשטיפת-רגלים; (5) מקלחות פתוחות; הכל במספר מספיק, להנחת-דעתו של מפקח-הרחצה. 8. נקיון מקום-רחצה מוכרז יוחזק במצב נקי. 9. שילוט גבולות מקום רחצה מוכרז גבולות מקום-רחצה מוכרז על החוף יסומנו בשלטים, בגודל של 80X120 ס"מ, עשויים מחומר בלתי-מתבלה ומוצבים בגובה של שני מטרים לפחות מעל לפני הקרקע, בצורה שתבטיח עמידה נגד תלאות מזג האויר ועליהם כתוב בצבע אדום על רקע לבן "גבול מקום-רחצה מוכרז". 10. שילוט מקום מוכרז מקום-רחצה מוכרז יסומן בשלטים כאמור בסעיף 9, הנראים לעין ובמספר מספיק, שעליהם כתוב "מקום-רחצה מוכרז". 11. ציון מקומות אסורים בתוך מקום רחצה מוכרז (א) נמצא במקום-רחצה מוכרז קטע אשר הרחצה בו מסוכנת באופן קבוע, יסומן אותו קטע על-ידי שלטים כאמור בסעיף 9 שעליהם כתוב בצבע שחור על רקע לבן "בקטע זה הרחצה אסורה". (ב) מפקח-רחצה רשאי לחייב גידור ונקיטת אמצעים נוספים למניעת הרחצה באותו קטע. 12. איסור או הגבלת הרחצה במקום מוכרז (תיקון: תשמ"ו) (א) החליט מציל כי הרחצה במקום-רחצה מוכרז מסכנת את בטיחותם של המתרחצים בגלל מצב הים, רשאי הוא לאסור את הרחצה בו, ויציין את האיסור על-ידי הנפת דגלים שחורים במספר מספיק, כדי שייראו בבירור בכל מקום בו, כולל סוכת המציל. (ב) מציל רשאי לאסור את הרחצה כאמור בסעיף-קטן (א) בכל קטע במקום-הרחצה המוכרז. (ג) לא יימצא אדם בים במקום בו נאסרה הרחצה לפי סעיפים-קטנים (א) ו-(ב). 13. שימוש בדגלי סימון (תיקון: תשמ"ו) (א) מציל יסמן את מצב הים השורר בשעות הרחצה על ידי הנפת דגלי סימון מעל סוכת המציל כמפורט להלן: (1) דגל לבן - לציון כי הרחצה מותרת; (2) דגל אדום - לציון כי הרחצה מותרת בהגבלה; (3) דגל שחור - הרחצה אסורה. (ב) משהניף מציל דגל שחור, עליו להורות למתרחצים לצאת מהמים. (ג) לא יונף כל דגל מעל סוכת מצילים שלא בשעות הרחצה. (ד) בתחנת הצלה אשר בה יותר ממציל אחד, יקבע את סוג הדגל אשר יונף מעל סוכת המצילים, המציל האחראי לתחנה, או הממונה על המצילים באותה תחנת הצלה. 14. הגבלת משחקים וספורט (א) במקום-רחצה מוכרז ייקבע מקום מיוחד ומגודר למשחקי-כדור ולספורט. (ב) לא ישחק אדם במשחקי-כדור ולא יעסוק בספורט אלא במקום שנקבע לכך. 14א. איסור נהיגה ברכב במקום רחצה מוכרז (תיקון: תשנ"ו) (א) במקום רחצה מוכרז לא ינהג אדם ברכב אלא - (1) למטרות שמירה על בטחון הציבור, כשהוא נוהג רכב בטחון בשעת מילוי תפקידו, בשיטור, פיקוח והצלה; (2) לצורך מתן שירותי נקיון כשהנוהג הורשה לכך בידי הרשות המקומית הנוגעת בדבר, ומחוץ לתחום הרשות המקומית - באישור מפקח רחצה; (3) למטרה אחרת שהתיר הממונה על המחוז. (ב) בכל מקום רחצה מוכרז תציג הרשות המקומית שלטים במקומות הנראים לעין שכתוב בהם "הנהיגה ברכב אסורה". על צורת השלטים ואופן הצגתם יחולו הוראות סעיף 9, בשינויים המחויבים. 15. סמכויות מפקח רחצה (תיקון: תשל"ו) (א) מפקח-רחצה רשאי בכל עת להיכנס לכל מקום-רחצה מוכרז כדי לבדוק אם נתמלאו הוראות צו זה. (ב) נוכח מפקח-רחצה כי לא נתמלאה הוראה מהוראות צו זה, למעט הוראות הסעיפים 12(ג) ו-14 (ב), יודיע על כך מיד לשר או למי שהוסמך לכך על ידיו. (ג) מפקח רחצה רשאי, לאחר התייעצות עם קצין רישוי ארצי במטה הארצי של משטרת ישראל, עם מהנדס תברואי ראשי במשרד הבריאות והרשות המקומית שבתחומה נמצא מקום הרחצה, לאסור את הרחצה במקום מוכרז לתקופה שלא תעלה על ארבעה-עשר יום, אם נוכח שדרוש לעשות כן מטעמי בטיחות או תברואה. 16. תחילה תחילתו של צו זה היא בתום חמישה-עשר יום מיום פרסומו ברשומות. חוף היםמקומות רחצהצוויםצו (חקיקה)מצילים