צו הסטטיסטיקה

צו הסטטיסטיקה (מיפקד האוכלוסין), התשס"ח-2007 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת הסטטיסטיקה [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן - הפקודה), ולאחר התייעצות עם הסטטיסטיקן ועם המועצה, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "המיפקד" - מיפקד האוכלוסין, התשס"ט -2008; "המועד הקובע" - שעת חצות במוצאי שבת, ל' בכסלו התשס"ט (27 בדצמבר 2008 ); "תושב המדינה" - (1) כל אדם הנמצא בישראל במועד הקובע, למעט מי שנמצא בישראל תקופה של פחות משנה אחת ואיננו אזרח ישראל או אין בידו אשרת עולה או תעודת עולה או רישיון לישיבת קבע בישראל וכן למעט מי שנמצא בישראל מכוח דרכון דיפלומטי; (2) כל אדם הנמצא מחוץ לישראל, ובמועד הקובע נתקיימו לגביו שני התנאים האלה: (א) נמצא מחוץ לישראל תקופה של פחות משנה אחת; (ב) עד ליציאתו מישראל התגורר בה כאזרח ישראלי, או על פי אשרת עולה או תעודת עולה, או על פי רישיון לישיבת קבע בישראל; "מוסד" - בית חולים, בית חולים לחולי נפש, בית אבות, בית יתומים, מוסד חינוכי, מרכז קליטה, פנימיה, מחנה, מנזר, בית סוהר, בית מלון, בית הארחה וכל מעון או מקום אחר שבו לנים, חוסים, מאושפזים, מתאכסנים או מתגוררים אנשים. 2. תקופת המיפקד (תיקון: תשס"ט) המיפקד ייערך בתקופה שבין ד' בכסלו התשס"ט (1 בדצמבר 2008) לבין ט' באדר התשס"ט (5 במרס 2009). 3. היקף המיפקד המיפקד יקיף את תושבי המדינה במועד הקובע. 4. סמכויות הסטטיסטיקן לשם ביצוע המיפקד רשאי הסטטיסטיקן - (1) לחלק את המדינה לאזורי מיפקד ולחלק את האזורים לאזורי משנה; (2) למנות, בין בעצמו ובין על ידי מי שהוא הסמיכו לכך, מנהלי אזורים, סגנים למנהלי האזורים, מפקחים, רכזים, סוקרים, שלוחים ועובדים אחרים; (3) לקבוע את סדרי המיפקד בהודעה שתפורסם בדרך שתיראה לו. 5. נושאי המיפקד הנושאים שייכללו בשאלוני המיפקד ייקבעו באישור הסטטיסטיקן ויוצגו באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכתובת . 6. המשיבים לשאלוני המיפקד אלה ישיבו על שאלוני המיפקד וימסרו, לפי מיטב ידיעתם, פרטים נכונים על האנשים המצוינים לידם: (1) מי שמלאו לו 15 שנים - על עצמו ועל בני ביתו, ועל האנשים הלנים באותה דירה; (2) מנהל מוסד - על האנשים המתחנכים, החוסים, המאושפזים, הלנים, המתאכסנים או המתגוררים באותו מוסד. צוויםצו (חקיקה)