צו הסכמים בנכסים פיננסיים

צו הסכמים בנכסים פיננסיים (קביעת גופים נוספים כמוסד פיננסי), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי פסקה (8) בהגדרה "מוסד פיננסי" שבסעיף 1 לחוק הסכמים בנכסים פיננסיים, התשס"ו-2006 (להלן - החוק), ובהסכמת שר המשפטים, אני מצווה לאמור: 1. הגדרה בצו זה, "איגרת חוב ממשלתית" - איגרת חוב שהנפיקה המדינה לפי חוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979, או לפי חוק מילווה קצר מועד, התשמ"ד-1984; 2. מוסד פיננסי (1) מסלקה, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק; (2) חבר או משתתף במערכת MTS Israel שקיים לגביו פיקוח על פי דין; לעניין זה, MTS Israel - מערכת מסחר שמתבצעות בה, בין השאר, עסקאות באיגרות חוב ממשלתיות, לרבות עסקאות מכר חוזר בניירות ערך מסוג איגרות חוב ממשלתיות, שמנהלת חברת EuroMTS Ltd. חוזהנכסים פיננסייםצוויםצו (חקיקה)