צו הסמים המסוכנים

צו הסמים המסוכנים (מתילמורפיון ואתילמורפיון), 1936 1. השם צו זה ייקרא צו הסמים המסוכנים (מתילמורפיון ואתילמורפיון), 1936. 2. הטלת תנאי הפקודה העיקרית של מתילמורפיון ואתילמורפיון תנאי פקודת הסמים המסוכנים, 1936, עד כמה שהדבר נוגע להחזקה, ייצור, המרה, מכירה, יבוא, יצוא ומעבר יחולו על מתילמורפיון (הידוע ברבים בשם קודאין) ואתילמורפיון (הידוע ברבים בשם דיונין) ומלחיהם בכפוף להוראות דלקמן. 3. שיעור הטלת תנאי-הפקודה (תיקון: 1945) צו זה יחול על הסמים הנ"ל כשאינם מורכבים ביסודות אחרים, ועל כל תכשירים או תרכבות יבשים (גרגרים, כדורים וכו'), שבהם המתילמורפיון או האתילמורפיון אינו מצורף ליסודות רפואיים אחרים, ועל כל תכשירים או תרכבות נוזלים המורכבים מתמיסת מתילמורפיון או אתילמורפיון בנוזל קפוא אחד או יותר מאחד: בתנאי שתנאי צו זה יחולו על: - (א) תכשירים יבשים (כדורים, גרגירים וכו') המכילים 0.1 גרמים של מתילמורפיון או אתילמורפיון בכל אחד מהכדורים, הגרגרים או התכשירים האחרים, כשהוא מחובר עם חומר רפואי אחד או יותר מאחד; (ב) תרכובות נוזליות המכילות תמיסה של 25 אחוזים מן המאה, או פחות מכן, של מתילמורפיון או אתילמורפיון בנוזל בלתי-פעיל אחד או יותר מאחד; (ג) תרכבות או תכשירים רוקחיים שבהם מצורפים מתילמורפיון או אתילמורפיון לחמרי-רפואה אחרים; (ד) רפואות המכילות מתילמורפיון או אתילמורפיון שחלקו אותן בהתאם לרצפט מרופא בעל רשיון או מאת רופא וטרינרי בעל רשיון. 4. שמירת זכרון-דברים במידה שהדבר נוגע לשמירת זכרון-דברים, יש לשמור זכרון-דברים בפנקס הסמים המסוכנים ביחס לכל פעולות שתעשינה בסמים אלה, בצורה הקבועה בתקנות הסמים המסוכנים, 1936, אלא שהכמויות שחולקו עפ"י רצפטים תירשמנה בפנקס במספר כולל, לכשיאוזן הפנקס בסוף כל חודש. צוויםסמיםצו (חקיקה)