צו הסמכת בתי משפט במחוז הדרום

צו בתי המשפט לעניני משפחה (הסמכת בתי משפט במחוז הדרום), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מצווה לאמור: 1. הגדרה בצו זה, "נפה" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאור גבולותיהם, לרבות מימי החופים הסמוכים לגבולות המתוארים. 2. הסמכת בתי משפט לעניני משפחה בית משפט שלום מן המנויים בטור א' בתוספת מוסמך לשבת בבית משפט לעניני משפחה. 3. תחום שיפוט תחום שיפוטו, לצורך החוק, של בית משפט לעניני משפחה, כאמור בסעיף 2, יהיה הנפה המפורטת לצדו בטור ב' בתוספת, בכפוף להוראות סעיף 4. 4. סמכות בית המשפט לעניני משפחה (תיקון: תשנ"ז) (א) בית משפט לעניני משפחה מוסמך לדון בכל הנושאים שנקבעו בחוק, למעט סעיף 1(6)(ח) לחוק. (ב) בית המשפט לעניני משפחה בבאר שבע מוסמך במחוז הדרום לדון בענינים המפורטים בסעיף 1(6)(ח) לחוק. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום ט"ו בסיון התשנ"ו (2 ביוני 1996). תוספת (תיקון: תשס"ה) (סעיפים 2 ו-3) טור א' טור ב' שם בית המשפט תחום השיפוט בית משפט השלום בבאר שבע נפת באר שבע והמועצה האזורית שער הנגב, למעט תחום עיריית אילת והמועצה האזורית חבל אילות; בית משפט השלום באשדוד תחום העיריות אשדוד, אשקלון והמועצה האזורית חוף אשקלון. בית משפט השלום באילת תחום עיריית אילת והמועצה האזורית חבל אילות; בית משפט השלום בקרית גת נפת אשקלון, למעט תחום העיריות אשדוד ואשקלון ולמעט המועצות האזוריות חוף אשקלון ושער הנגב. צוויםצו (חקיקה)