צו הסעה בטיחותית לילדים

צו הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (שיעור ההשתתפות של רשות שולחת), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3(א1) ו-7 לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות, התשנ"ד-1994, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. שיעור ההשתתפות של רשות שולחת שיעור ההשתתפות של הרשות השולחת בהוצאות הליווי של ילד עם מוגבלות מהמעון שבתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת, למוסד החינוך וממנו, יהיה ההפרש שבין הוצאות הליווי של הרשות המקומית האחרת, לבין סכום התקבולים מהמדינה או מכל גורם אחר במימון עלויות הליווי של הרשות המקומית האחרת. 2. תחילה תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. קטיניםהסעה בטיחותיתצוויםצו (חקיקה)