צו העברת תובענות במחוז הדרום

צו בתי המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז הדרום), התשנ"ו-1996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), באישור שר המשפטים, ולאחר תיאום עם נשיאי בתי המשפט הנוגעים בדבר, אני מצווה לאמור: 1. העברת ענינים תובענות בעניני משפחה אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לאחר יום י"ב באייר התשנ"ו (1 במאי 1996) ואשר עד יום י"ג בסיון התשנ"ו (31 במאי 1996) טרם הוחל הדיון בהן בנוכחות בעלי הדין, יועברו לבתי המשפט לעניני משפחה המוסמכים במחוז הדרום על פי ההוראות הקבועות בעניין מקום השיפוט לגבי תביעות שהוגשו לאחר תחילתו של החוק. 2. העברת עניני אימוץ (תיקון: תשנ"ז) תובענות בעניני משפחה המפורטים בסעיף 1(6)(ח) לחוק שהוגשו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ערב תחילתו של צו בתי המשפט לעניני משפחה (הסמכת בית משפט במחוז הדרום) (תיקון), התשנ"ז-1997, ושטרם הוחל בהן בשמיעת עדים לנושא התובענה, יועברו לבית המשפט לעניני משפחה בבאר שבע. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום ט"ו בסיון התשנ"ו (2 ביוני 1996). צוויםצו (חקיקה)