צו העברת תובענות במחוז ירושלים

צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוז ירושלים), התשנ"ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור שר המשפטים, ולאחר תיאום עם נשיאי בית המשפט הנוגעים בדבר, אני מצווה לאמור: 1. העברת ענינים (א) תובענות בעניני משפחה, למעט תובענות בענינים המפורטים בסעיף 1(6)(ח) לחוק, אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), ושטרם הוחל בהן בשמיעת עדים לנושא התובענה, יועברו לבית המשפט לעניני משפחה המוסמך במחוז ירושלים על פי ההוראות הקבועות בענין מקום השיפוט לגבי תביעות שהוגשו לאחר תחילתו של החוק. (ב) תובענות כאמור בסעיף קטן (א) שהוחל בהן בשמיעת עדים במסגרת בקשה לקביעת מזונות זמניים, יועברו לבית המשפט לעניני משפחה לאחר שבית המשפט המחוזי בירושלים יתן את החלטתו לענין המזונות הזמניים. (ג) תובענות בענינים המפורטים בסעיף 1(6)(ח) לחוק, אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי בירושלים לאחר יום י' בתמוז התשנ"ז (15 ביולי 1997) ושטרם הוחל בהן בשמיעת עדים לנושא התובענה, יועברו לבית המשפט לעניני משפחה כאמור בסעיף קטן (א). 2. תחילה (א) תחילתו של צו זה, למעט סעיף 1(ג), ביום כ"ג באדר א' התשנ"ז (2 במרס 1997). (ב) תחילתו של סעיף 1(ג) ביום ג' באלול התשנ"ז (5 בספטמבר 1997). ירושליםצוויםצו (חקיקה)