צו העברת תובענות במחוזות תל אביב והמרכז

צו בית המשפט לעניני משפחה (העברת תובענות במחוזות תל-אביב והמרכז), התשנ"ו-1995 בתוקף סמכותי לפי סעיף 27(ג) לחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 (להלן - החוק), ובאישור שר המשפטים, ולאחר תיאום עם נשיאי בתי המשפט הנוגעים בדבר, אני מצווה לאמור: 1. העברת עניינים (א) תובענות בענייני משפחה אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו ערב תחילתו של צו זה, ושטרם הוחל בהם בשמיעת עדים לנושא התביעה, יועברו לבתי המשפט לעניני משפחה המוסמכים במחוזות תל-אביב והמרכז על פי ההוראות הקבועות בעניין מקום השיפוט לגבי תביעות שהוגשו לאחר תחילתו של החוק. (ב) תובענות כאמור בסעיף קטן (א) שהוחל בשמיעת עדים בהן במסגרת בקשה לקביעת מזונות זמניים, יועברו לבתי המשפט לעניני משפחה לאחר שבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו יתן את החלטתו לעניין המזונות הזמניים. 2. סייג להעברה תובענות בעניינים המפורטים בסעיפים 1(6)(ה), 1(6)(ח) ו-4 (ד) לחוק אשר הוגשו לבית המשפט המחוזי תל-אביב-יפו לפני תחילתו של צו זה, לא יועברו לבתי המשפט לעניני משפחה. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום ט' בטבת התשנ"ו (1 בינואר 1996). צוויםתל אביבצו (חקיקה)