צו העונשין שינוי שיעורי קנסות

צו סדר הדין הפלילי (סעיף 196 לחוק העונשין - עבירת קנס), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת עבירת קנס עבירה על סעיף 196 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, נקבעת בזה כעבירת קנס. 2. שיעור הקנס (תיקון: תשמ"ט) שיעור הקנס לעבירה כאמור בסעיף 1 הוא הקנס הקבוע בסעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק) לעבירה ראשונה, ולעבירה נוספת או חוזרת - הקנס הקבוע בסעיף 221(ב) לחוק לעבירה מסוג זה. בצו זה, "הקנס הקבוע בסעיף 221(ב)" - הוא סכום הקנס בשקלים חדשים הקבוע בסעיף 221(ב) לחוק בשיעורו המעודכן בצווים מעת לעת. משפט פליליקנסצוויםצו (חקיקה)