צו הענקת סמכויות לפקחי גנים לאומיים

צו הענקת סמכויות לפקחי גנים לאומיים, תשכ"ו-1966 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 3(3) לפקודת הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים) (להלן - הפקודה), הסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948 וסעיף 45 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, תשכ"ג-1963 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה, "פקח" - אדם שמונה להיות פקח לפי סעיף 15 לחוק ושיש בידו תעודה המעידה על כך. 2. הענקת סמכויות לפקחי גנים לאומיים הסמכויות המסורות לשוטר לפי סעיף 3 לפקודה יהיו נתונות גם לפקח לגבי עבירות על חוקי עזר שהותקנו לפי סעיף 20 לחוק. גן לאומיצוויםצו (חקיקה)