צו הפיטורין בענין הוצאות הון מניות

צו הפיטורין בענין הוצאות הון מניות, 1943 1. השם צו זה ייקרא "צו הפיטורין בענין הוצאת הון מניות, 1943". 2. פיטורי עיסקאות מסויימות וכו' (תיקון: תשי"ג, תש"ך, תש"ל, תשל"ה, תשל"ח) (1) הוראות תקנה 8 לתקנות ההגנה (כספים), 1941, לא יחולו על כל עיסקה מן העיסקאות הנזכרות בתקנת משנה (1) לאותה תקנה, אם שוויה של התמורה הכרוכה באותה עיסקה אינו עולה על שני מיליון חמש מאות אלף לירות. הוראה זו לא תחול על הוצאת מניות ועל הוצאות איגרות חוב אם שוויה של התמורה הכרוכה בעיסקה כאמור ביחד עם שוויה של התמורה הכרוכה בעיסקה קודמת מאותו סוג שנעשתה על-ידי אותו אדם עולה על שני מיליון חמש מאות אלף לירות. (2) הביטוי "התמורה הכרוכה בעיסקה" שבתקנה זו פירושו - (א) אם העיסקה הנידונה היא הוצאת ניירות ערך - הסכום שייאסף על-ידי הוצאת ניירות הערך, ואילו ניירות בעלי שווי נומינלי - הסכום שייאסף או השווי הנומינלי הכולל, הכל לפי הסכום הגדול יותר; (ב) אם העיסקה הנידונה היא קבלת כסף בהלוואה, הסכום הכולל של הכסף שיינתן בהלוואה או שהוסכם לתתו בהלוואה; (ג) אם העיסקה הנידונה היא הצעה פומבית של ניירות ערך למכירה - המחיר הכולל שבו מוצעים ניירות הערך; (ד) אם העיסקה הנידונה היא חידושו של כל נייר ערך - הסכום שזמן פרעונו משתנה מחמת החידוש; (ה) אם העיסקה הנידונה היא דחיית תאריך פרעונו של כל נייר ערך - הסכום המבוטח בתאריך הדחייה. כל מקום בפיסקה (א) של תקנה משנה זו, שמדובר בו על סכום שייאסף ע"י הוצאת ניירות ערך, הרי זה כאילו מדובר בו על שוויים של נכסים שיירכשו על-ידי ניירות הערך שהוצאו. 3. פיטורי הוצאות ניירות ערך וכו' (תיקון: תשי"ג, תשי"ח, תשי"ט, תשכ"ח, תש"ל) (1) הוראות תקנה 8 לתקנות ההגנה (כספים), 1941, לא יחולו גם על - (א) עיסקאות על-ידי רשויות מקומיות בארץ הנעשות לצורך קבלת כספים בהלוואה לשם כיסוי הוצאות (לרבות תשלום סכומים המגיעים מהן לכיסוי הוצאות של רשויות אחרות) עד לקבלת הכנסות הצריכות להתקבל על ידיהן בעת תקופת החשבון שאותה הוצאה תהא נזקפת לה, כל זמן שההוצאה אינה הוצאת יסוד, והכסף יסולק בחזרה לא יאוחר מחודש ימים לאחר תום אותה תקופת חשבון, והסכום המגיע עוד באיזה זמן מסוים אינו עולה על מחצית הסכום הכולל של ההכנסות שנתקבלו או אשר יש לקבלן בעד אותה תקופת חשבון; (ב) הוצאות הון מניות והצעות פומביות של ניירות ערך למכירה על-ידי אגודות שיתופיות וחידושו או דחייתו של תאריך פרעונם של ניירות ערך על-ידי אגודות שיתופיות; (ג) הוצאות הון לצורך - ((I חילוק מחדש של ניירות ערך לניירות ערך בעלי ערכים קטנים יותר, או ((II צירוף ניירות ערך לניירות ערך בעלי ערכים גדולים יותר, או ((III המרת מניות לסטוק בעל שווי נומינלי שווה או המרת סטוק למניות בעלות שווי נומינלי שווה, או ((IV המרת אגרות חוב לסטוק של אגרות חוב בעל שווי נומינלי שווה או המרת סטוק של אגרות חוב לאגרות חוב בעלות שווי נומינלי שווה, כל זמן שאין הפעולה הזאת, בכל אחד מארבעת המקרים הללו, גוררת אחריה החתמה על כספים חדשים או כל שינוי בזכויות ובחובות הכרוכים בניירות הערך, זולת השינויים הפורמליים ההכרחיים; (ד) הוצאת ניירות ערך על-ידי חברה פרטית למוכרים של כל מפעל או לבאי-כוחם, אם - ((I שום נייר ערך מניירות ערך אלו אינו בבחינת מניות שלא נפרעו במלואן, וכן ((II אין שום חלק של התמורה בעד הקצאת המניות ניתן במזומן, פרט למזומנים המהווים חלק מן האקטיב של המפעל או מזומנים ששולמו למוכרים בכסף המקנה של המפעל או כחלק הימנו; (ה) הוצאת מניות בעד תמורה שאינה עולה בסך הכל על מאה לירות ישראליות לחותמים על תזכיר ההתאגדות; (ו) בטחונות המוצאים למוסד בנקאי או למוסד כספי, כמשמעותם בפקודת הבנקאות, 1941; (ז) קבלת כספים בהלוואה ע"י רשות מקומית בישראל מאדם המנהל עסקי בנק לשם כיסוי הוצאות שאותה רשות מקומית הוציאה, או לשם סילוק חובות שנתחייבה בהן לפני יום שמונה בספטמבר אלף תשע מאות ושלושים ותשע בעד עבודות יסוד; (ח) הוצאת ניירות ערך בהתאם להתחייבות להוציאם שניתנה לפני יום שמונה בספטמבר אלף תשע מאות ושלושים ותשע, ואילו לגבי סידור משכנתה או שעבוד (כשאותה משכנתה או אותו שעבוד לא נוצלו ע"י אגרות חוב או לצורך הבטחתם של אלה) - לפני יום תשעה במרץ אלף תשע מאות וארבעים; (ט) הוצאת ניירות ערך למחלקה ממשלתית או לאדם שהורשה לכך מטעם מחלקה ממשלתית (חידושו או דחייתו של תאריך פרעונם של ניירות ערך שבידי מחלקה ממשלתית או שבידי אדם שהורשה לכך כאמור); (י) הסכמים היוצרים התחייבות אישית מצד בעל רכוש הנתון במשכנתה, או בשעבוד, לשלם לאיש הזכאי בטובת ההנאה של המשכנתה, או השעבוד, כל סכום שהובטח ע"י כך ברכוש, אך לא בהסכמים בשום צורה אחרת הפוגעת במשכנתה או בשעבוד; (יא-יז) (בוטלו) (2) המונח "אגודה שיתופית" שבתקנת-משנה זו, פירושו אגודה רשומה עפ"י פקודת האגודות השיתופיות. 4. (בוטל) (תיקון: תשי"ג) 5. ביטול הצו בענין פיטורי הוצאת מניות, 1941, מבוטל בזה. דיני חברותפיטוריםמניותצוויםצו (חקיקה)