צו הפיקוח על עסקי ביטוח פקדונות

צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התשמ"ב-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "ענף ביטוח חיים" - למעט ענף ביטוח חיים - סיכון בלבד; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "הצו הקודם" - צו הפיקוח על עסקי ביטוח (פקדונות), התש"ם-1979. 2. סכומי פקדונות למבטח ישראלי אלה סכומי הפקדונות אשר מבטח ישראלי חייב להפקיד לכל ענף ביטוח: (1) לענף ביטוח חיים - 580,000 שקלים; (2) לכל ענף אחר - 435,000 שקלים. 3. תקרה לפקדון על אף האמור בסעיף 2 אין מבטח ישראלי חייב להפקיד סכום העולה על 2,485,000 שקלים; עלה הסכום המחושב לפי סעיף 2 על 2,485,000 שקלים, ייקבע סכום הפקדון המופקד בעד כל ענף שבו הורשה המבטח לעסוק לפי הוראות אלה: (1) לגבי מבטח שאינו מורשה לעסוק בענף ביטוח חיים יחולק הסכום הכולל של הפקדון למספר הענפים שבהם הורשה לעסוק וסכום המנה ייחשב כסכום המופקד בעד כל ענף; (2) לגבי מבטח המורשה לעסוק בענף ביטוח חיים ובענפים אחרים, סכום של 580,000 שקלים ייחשב כמופקד בעד ענף ביטוח חיים, והמנה המתקבלת מחלוקת יתרת הפקדון במספר הענפים האחרים ייחשב כסכום המופקד בעד כל ענף אחר. 4. סכומי פקדונות למבטח חוץ (א) מבטח חוץ חייב להפקיד סכום של 60,000 שקלים לכל ענף ביטוח. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) אין מבטח חוץ חייב להפקיד סכום העולה על 930,000 שקלים; עלה הסכום המחושב לפי סעיף קטן (א) על 930,000 שקלים, יחולק הסכום הכולל של הפקדון למספר הענפים שבהם הורשה המבטח לעסוק וסכום המנה ייחשב כסכום המופקד בעד כל ענף. 5. סכומי פקדונות למורשים מורשה של מי שקיבל פטור לפי סעיף 86 לחוק חייב להפקיד סכום של 40,000 שקלים לכל ענפי הביטוח שבהם הורשה לעסוק; הסכום האמור יחולק למספר הענפים שבהם הורשה לעסוק, וסכום המנה ייחשב כסכום המופקד בעד כל ענף. 6. השלמת הפקדה (א) מבטח העוסק בעסקי ביטוח ביום פרסומו של צו זה ברשומות (להלן - יום הפרסום), ייחשב הפקדון שהפקיד לפי הצו הקודם כאילו הופקד על חשבון הפקדון הנדרש לפי צו זה. (ב) השלמת הפקדון לסכום הנדרש לפי צו זה תיעשה תוך שנה מיום הפרסום, בצירוף הפרשי הצמדה למדד על סכום ההשלמה מן המדד שפורסם לחודש יוני 1981 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השלמת הפקדון. 7. מבטח חדש והוספת ענף מבטח העומד להתחיל לעסוק בעסקי ביטוח או בענף נוסף אחרי יום הפרסום יפקיד לפני מתן הרשיון את הפקדון כנדרש בצו זה בתוספת הפרשי הצמדה למדד מן המדד שפורסם לחודש יוני 1981 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני ההפקדה. 8. הוראות מעבר (א) על אף האמור בסעיף 4, מבטח חוץ שהיה בעל רשיון ביום ג' בטבת התש"ם (23 בדצמבר 1979) אינו חייב להפקיד פקדון בסכום העולה על 520,000 שקלים בעד ענפי הביטוח שבהם עסק לפי הרשיון שבידו ביום האמור. (ב) מבטח כאמור בסעיף קטן (א) שקיבל לאחר היום האמור רשיון לעסוק בענף ביטוח נוסף יפקיד בפקדון סכום נוסף של 60.000 שקלים, ובלבד שסך כל הפקדון אינו חייב לעלות על 725,000 שקלים. (ג) במקרים האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) ייקבע סכום הפקדון המופקד בעד כל ענף לפי המנה המתקבלת מחלוקת הסכום הכולל של הפקדון למספר הענפים שבהם הורשה המבטח לעסוק. 9. הצמדה למדד (א) הסכומים הנקובים בצו זה יוגדלו מדי שנה לפי שיעור עליית המדד לפי הוראות אלה: (1) אם יתברר מתוך המדד שנתפרסם לחודש נובמבר של כל שנה (להלן - המדד החדש), כי המדד החדש עלה לעומת המדד שפורסם לחודש יוני 1981 (להלן - המדד היסודי), יוגדל הסכום לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי; (2) הסכומים המוגדלים כאמור יעוגלו ל-500 השקלים הקרובים. (ב) השלמת הפקדון לסכום המוגדל תיעשה תוך שנה מיום פרסום המדד החדש, בצירוף הפרשי הצמדה למדד על סכום ההשלמה מן המדד החדש עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השלמת הפקדון. 10. ביטוח נזקי טבע בחקלאות (תיקון: תשמ"ה) על אף האמור בסעיפים 2, 7 ו-9 (א) - (1) סכום הפקדון אשר מבטח ישראלי חייב להפקיד לענף ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות הוא 112,000,000 שקלים; (2) לענין הגדלת הסכום האמור בפסקה (1) מדי שנה ובעת הפקדת פקדון למבטח חדש, יראו את המדד שפורסם לחודש מרס 1985 כמדד יסודי. פוליסההמפקח על הביטוחצוויםצו (חקיקה)