צו הפעלת רכב

צו הפעלת רכב (סדרי נטילת רשיון), תשכ"ב-1962 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 13 לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960, אנו מצווים לאמור: 1. מסירת רשיון למפקח בעל רשיון שנפסל מהחזיק בו ימסור את הרשיון למפקח או למי שהוסמך על ידיו (להלן - המפקח) והוא יאשר בכתב את קבלתו. 2. היתר המפקח רשאי לתת לבעל הרשיון שנפסל מהחזיק בו - אם יראה צורך בכך - היתר בחתימת ידו להסיע את כלי הרכב, תוך הזמן שיצויין בהיתר, ממקום למקום שיצויין בו. 3. נטילת רשיון לא נמסר הרשיון למפקח כאמור בסעיף 1, רשאי המפקח ליטול את הרשיון, בכפוף להוראות סעיף 15 לחוק, בכל מקום הימצאו; ומשעשה כן, יאשר בכתב את קבלת הרשיון. 4. הסרת לוחיות-הזיהוי נפסל בעל רשיון מהחזיק ברשיון-רכב, רשאי המפקח להסיר מהרכב את לוחיות-הזיהוי. רכבצוויםצו (חקיקה)