צו הרופאים

צו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשמ"ד-1983 בתוקף סמכותי לפי סעיף 62(א) לפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ט-1979, ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. אגרת רשיון (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ח, תשמ"ט) בעד רשיון לעסוק ברפואה תשולם, עם מתן הרשיון, אגרה כמפורט בסעיף 8 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט-1989 (להלן - תקנות האגרות). 2. אגרת היתר זמני (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ח, תשמ"ט) בעד היתר זמני לעסוק ברפואה ובעד חידושו תשולם, עם מתן ההיתר או עם חידושו, לפי הענין, אגרה כמפורט בסעיף 8 בתוספת השניה לתקנות האגרות. 3. (בוטל) (תיקון: תשמ"ט) 4. ביטול צו הרופאים (אגרות רשיון והיתר זמני), התשל"ט-1979 - בטל. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ד בתשרי התשמ"ד (1 באוקטובר 1983). צו הרופאים (שימוש בהגדר "מנתח"), תשל"ח-1977 בתוקף סמכותי לפי תקנה 9(ג) לתקנות הרופאים, תשל"ז-1976, אני מצווה לאמור: 1. איסור שימוש בהגדר "מנתח" לא ישתמש רופא בהגדר "מנתח" או "כירורוג" אלא אם הוא בעל תואר מומחה, כמשמעותו בתקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), תשל"ג-1973, באחד הענפים המפורטים בתוספת. 2. תחילת תוקף תחילתו של צו זה שלושים יום מיום פרסומו. תוספת כירורגיה כללית נוירוכירורגיה כירורגיה של בית החזה כירורגיה פלסטית כירורגיה אורולוגית כירורגיה אורטופדית מחלות אף אוזן וגרון יילוד וגיניקולוגיה מחלות עינים רפואהרופאיםצוויםצו (חקיקה)