צו הריבית שינוי שיעורים

צו הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לחוק הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ג-1972, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, שר המסחר והתעשיה, שר העבודה ושר החקלאות, לפי הענין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. קביעת שיעור ריבית (א) שיעור הריבית לענין הוראות החיקוקים המפורטים להלן יהיה 24% לשנה; (1) סעיפים 178 ו-194 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968; (2) סעיפים 169(2) ו-224 לפקודת החברות; (2א) תקנות 80 ו-81 (1) לתקנות החברות (פירוק), 1936; (3) סעיפים 159א, 160, 185, 186 ו-187 לפקודת מס הכנסה; (4) סעיפים 33(8), 63 ו-84 לפקודת פשיטת רגל, 1936, וסעיפים 20 ו-21 לתוספת השניה לפקודה; (5) סעיפים 34, 53 ו-54 לפקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975; (6) תקנה 7 לתקנות-שעת-חירום (תשלומי חובה), תשי"ח-1958; (7) סעיף 4א לחוק היטל על נסיעה לחוץ לארץ, התשמ"ג-1983; (8)-(15) (בוטלו). (16) סעיף 4 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961; (17) סעיפים 1, 4(ג) ו-6 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980; (ב) שיעור הריבית לענין סעיף 4(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980, יהיה 18%. 2. תיקון וביטול צווי ריבית (א) בסעיף 1 לצו הריבית (שינוי שיעורים), תשל"ג-1972 - פיסקאות (3)-(7) ו-(9) - בטלות. (ב) בטלים: צו הריבית (שינוי שיעורים) (מס' 2), תשל"ג-1973; צו הריבית (שינוי שיעורים) (מס' 3), תשל"ג-1973; צו הריבית (שינוי שיעורים) (מס' 4), תשל"ג-1973; צו הריבית (שינוי שיעורים) (מס' 5), תשל"ג-1973; 3. תחולה הוראות צו זה יחולו על ריבית המשתלמת בשל התקופה החל מיום החמישה-עשר לאחר פרסומו. ריביתצוויםצו (חקיקה)