צו השאלת נכסי תרבות

צו השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ח-2008 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק השאלת נכסי תרבות (הגבלת סמכות שיפוט), התשס"ז-2007 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שרת החוץ ועם שר המדע התרבות והספורט, ולאחר שנחתמו הסכמים (להלן - ההסכם), בין ממשלת ישראל ומוזאון ישראל לבין ממשלת צרפת (להלן - המשאיל), להשאלת יצירות אמנות (להלן - היצירות), לתערוכה שתתקיים במוזאון ישראל החל ביום י"ג באדר א' התשס"ח (19 בפברואר 2008), אני מצווה לאמור: 1. הגבלת סמכות שיפוט כל עוד היצירות נמצאות בישראל מכוח ההסכם, יחולו פסקאות (1) ו-(2) שבסעיף 3 לחוק, ולפיכך - (1) לא תהא לבית משפט בישראל סמכות שיפוט בתביעות שעניינן זכות בעלות או חזקה ביצירות או זכות אחרת הנוגדת את זכותו של המשאיל ביצירות; (2) לא ייתן בית משפט בישראל כל החלטה שיש בה כדי למנוע את השבת היצירות למשאיל בתום תקופת ההשאלה על פי ההסכם. 2. תחילה ותוקף תחילתו של צו זה ביום כ"ד בשבט התשס"ח (31 בינואר 2008) ותוקפו למשך התקופה שבה היצירות נמצאות בישראל מכוח ההסכם. צוויםצו (חקיקה)תרבות / אומנות