צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה החלת תקנות לפי חוק משפחות חיילים

צו התגמולים לנפגעי פעולות איבה (החלת תקנות לפי חוק משפחות חיילים), התשמ"ז-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 9(3) ו-21 לחוק התקבולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, ולאחר התייעצות בועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "תקנות העסקת עובד מעבר לגיל פרישה" - תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (העסקת עובד מעבר לגיל פרישה), התשל"ו-1975; "עובד" - עובד כמשמעותו בסעיף 33א לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950. 2. החלת התקנות תקנות העסקת עובד מעבר לגיל הפרישה יחולו על בן משפחה של נפגע שהוא עובד, בשינויים המחוייבים. 3. תחולה תחולתו של צו זה על מי שהגיע לגיל פרישה ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו (1 באפריל 1986) ואילך, אף אם עבודתו הופסקה לפני פרסומו, ובלבד שהודיע על רצונו לחזור למקום עבודתו תוך ששים ימים ממועד הפרסום. צבאנפגעי פעולות איבהצוויםחייליםצו (חקיקה)