צו ועדות חקירה

צו ועדות חקירה (היתר עיון בדין וחשבון של ועדת חקירה), התשנ"ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26(ב) לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968, ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, מצווה הממשלה לאמור: 1. עיון מותר העיון בדין וחשבון של ועדת החקירה לענין מלחמת יום הכיפורים (להלן - דו"ח ועדת אגרנט) מותר, למעט בחלקים ממנו שענינם באלה: (1) מידע, מקורות מידע ושיטות עבודה של חיל המודיעין של צה"ל, אשר עדיין נודעת להם חשיבות בטחונית לפעילותו התקינה של חיל המודיעין; (2) דרכים ותפיסות בנוגע להפעלת כוחו הצבאי של צה"ל ותורת לחימתו, שחשיפתם לציבור עלולה לגרום לפגיעה ממשית בבטחון המדינה; (3) פרטים אודות הכוננות והמוכנות של צה"ל, שמות יחידות, מקומות ואנשים הקשורים לנושאים שנדונו בדו"ח ועדת אגרנט, אשר עדיין לא פורסמו ושחשיפתם לציבור עלולה לגרום לפגיעה ממשית בבטחון המדינה או שפרסומם עלול לפגוע בפרטיות; (4) מידע אודות סדר הכוחות של צה"ל, שמות יחידות, מקומות ואנשים הקשורים לנושאים שנדונו בדו"ח ועדת אגרנט, אשר עדיין לא פורסמו ושחשיפתם לציבור עלולה לגרום לפגיעה ממשית בבטחון המדינה או שפרסומם עלול לפגוע בפרטיות; (5) כל מידע אחר שעדיין נודעת לו חשיבות בטחונית, שחשיפתו לציבור עלולה לגרום לפגיעה ממשית בבטחון המדינה. ועדת חקירהצוויםצו (חקיקה)