צו זכויות במקרקעין אגרת רישום שכירות ומשכנתא

צו זכויות במקרקעין (אגרת רישום שכירות ומשכנתה), תשל"ח-1978 בתוקף סמכותי לפי סעיף 98 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), תשכ"ט-1969, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מצווה לאמור: 1. אגרת רישום בשכירות ובמשכנתה (א) בעד רישום שכירות, שכירות-משנה או משכנתה או רישום העברתן ישלם מי שחייב בתשלום אגרה לפי תקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974, את האגרה שנקבעה לאותו רישום באותן תקנות. (ב) בכפוף לסעיף 78 לפקודה, מסמך אשר לרישומו נקבעה אגרה בסעיף קטן (א) לא יימסר על ידי הרשם לצד מהצדדים למסמך עד אשר תשולם האגרה ללשכת מרשם המקרקעין על ידי אותו צד או על ידי החייב בתשלום האגרה; לענין זה, דין העתק המסמך, נסח ממנו ונסח מפנקס המתייחס אליו, כדין המסמך עצמו. 2. ביטול צו הסדר זכויות במקרקעין (אגרות רישום והפרדה), תשכ"ט-1969 - בטל. מקרקעיןשכירותמשכנתאצוויםאגרהזכויות במקרקעיןצו (חקיקה)