צו זכויות יוצרים אמנת רומא

צו זכויות יוצרים, מבצעים ומשדרים (אמנת רומא), התשס"ג-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לפקודת זכות יוצרים, סעיף 13(ב) לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984 (להלן - חוק זכויות מבצעים), אני מורה לאמור: 1. הגדרות (א) בצו זה - "אמנת רומא" - האמנה להגנת מבצעים, יצרני רישמות קול, וארגוני שידור, שנחתמה ברומא בשנת 1961; "ארגון שידור" - מי שמקיים שידורי רדיו או טלוויזיה; "יצרן של רישמת קול" - מי שטובע לראשונה את צלילי הביצוע או צלילים אחרים; "מדינה חברה" - מדינה החברה באמנת רומא; "פרסום" - כמשמעותו בחוק זכויות יוצרים, 1911, ובפקודת זכות יוצרים; "רישמת קול" - טביעה קולית בלבד של צלילי ביצוע או צלילים אחרים; "שידור ו"שידור משנה" - כמשמעותם באמנת רומא. (ב) כל מונח בצו זה שלא הוגדר, יתפרש לפי הוראות חוק זכות יוצרים, 1911, פקודת זכות יוצרים, חוק זכויות מבצעים ואמנת רומא, לפי הענין. 2. זכויות מבצעים ביצוע חי שמתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא נעשה במדינה חברה; (2) אם הוטבע ברישמת קול - רישמת הקול מוגנת בישראל לפי הוראות סעיף 3; (3) הוא נכלל בשידור המוגן בישראל לפי הוראות סעיף 4; יחולו עליו הוראות חוק זכויות מבצעים המפורטות להלן: (1) סעיף 2 - (א) פסקאות (1) ו-(2), וכן (4); (ב) פסקה (3) רישה, ביחס לשידור של הביצוע החי בזמן ביצועו או של טביעה בלתי מורשית שלו, ולמעט שידור משנה; (2) סעיפים 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 ו-14 עד 17. 3. זכויות יצרני רישמת קול הוראות סעיף 19(1) לחוק זכות יוצרים, 1911, יחולו על רישמת קול שהיצרן שלה - (1) הוא אזרח מדינה חברה או שפורסמה לראשונה במדינה חברה - ביחס ליצירת העתקות שלה; (2) הוא אזרח מדינה חברה המעניקה זכויות דומות ליצרנים ישראליים של רישמות קול או למבצעים ישראליים, המנויה בתוספת - ביחס לשימוש בה במישרין לשידור או לביצוע פומבי. 4. זכויות תאגידי שידור שידור שמתקיימים בו שני אלה: (1) מרכז עסקיו של ארגון השידור הוא במדינה חברה; (2) השידור נעשה ממיתקן שידור הממוקם במדינה חברה; יחולו עליו הוראות חוק זכויות מבצעים, כמפורט להלן: (1) סעיף 4א*, ולענין שידור משנה - למעט הסייגים לפסקה (5); (2) סעיף 4ג; (3) סעיף 4ד והסעיפים הנזכרים בו, אך לענין זה לא יחולו סעיפים 6 ו-7 לחוק. 5. תחילה תחילתו של צו זה ביום י"ט בטבת התשס"ג (24 בדצמבר 2002). תוספת (סעיף 3(2)) מדינות המעניקות זכות לתמלוגים למפיקי תקליטים או מבצעים ישראליים צוויםאמנה בינלאומיתזכויות יוצרים (הפרת)צו (חקיקה)