צו זכויות מבצעים ומשדרים

צו זכויות מבצעים ומשדרים (הסכם טריפס*), התש"ס-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ב) לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מורה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "ארגון הסחר העולמי" - ארגון הסחר שהוקם בהסכם שנחתם במרקש ביום 15 באפריל 1994; "ביצוע חוץ" - ביצוע אשר בוצע במדינה חברה; "מדינה חברה" - מדינה שהיא חברה בארגון הסחר העולמי; "רישמת קול" - כהגדרתה בצו זכות יוצרים (אמנה להגנת יצרני רישמות קול), התשל"ח-1978; 2. תחולת הוראות החוק על ביצוע חוץ יחולו הוראות החוק המפורטות להלן: (1) סעיף 2 - (א) פסקאות (1), (2)(א) ו-(4), ביחס לטביעה של ביצוע על גבי רישמת קול; (ב) פסקה (3) רישה, ביחס לשידור בזמן אמת של ביצוע חי בלבד, ולמעט שידור משנה; (2) סעיפים 1, 3, 4, 5 עד 9, 10, 11 ו-14 עד 17. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000). זכויות מבצעים ומשדריםצוויםצו (חקיקה)