צו חוזה הביטוח

צו חוזה הביטוח (קביעת סוגי עסקאות עליהן לא יחול החוק), התשמ"ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 72(ב) לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. אי תחולת החוק (תיקון: תשמ"ז, תשמ"ח) (א) (1) הוראות החוק לא יחולו על חוזי ביטוח שמתקשרת בהם קופת גמל לקיצבה כמבטח; (2) הוראות החוק, למעט סעיפים 62 ו-69, לא יחולו על חוזים לביטוח יהלומים ומתכות יקרות, לרבות ביטוח מלאי, העברה, משלוחים בהעברה אישית וביטוח נאמנות. (ב) לענין צו זה - "קופת גמל לקיצבה" - כמשמעותה בתקנת מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964, למעט קופת ביטוח, כמשמעותה בתקנות האמורות; "יהלומים ומתכות יקרות" - למעט מתכת מעובדת לתכשיט ויהלום כשאינו בהחזקתו של עוסק ביהלומים; "עוסק ביהלומים" - כמשמעותו בצו הפיקוח על יהלומים (יבואם ויצואם), התשל"ט-1979, למעט צורף כמשמעותו באותו צו. חוזהפוליסהצוויםחוזה ביטוחצו (חקיקה)