צו חופש המידע

צו חופש המידע (נושאים שרשות ציבורית לא תמסור מידע לגביהם), התשנ"ט-1999 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א)(2) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), ובאישור הועדה המשותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "מערכת הבטחון" - משרד הבטחון, יחידות הסמך שלו וצבא הגנה לישראל; "אמצעי לחימה" - לרבות אמצעי התגוננות, אמצעי הנועד לפגוע באויב או במערכותיו, אמצעי המשמש את הכוחות הלוחמים או המאפשר פיקוד ובקרה עליהם, מערכות קשר, שליטה, בקרה והצפנה, לוחמה אלקטרונית ולוחמת מידע; 2. נושאים שעליהם לא יימסר מידע מטעמי בטחון רשות ציבורית לא תמסור, מטעמים של שמירה על בטחון המדינה, מידע בנושאים המפורטים להלן: (1) סדר הכוחות של צבא הגנה לישראל (להלן - צה"ל) כולו או חלקו, לרבות שינויים בו, תכניות הקשורות לבנין הכוח של צה"ל, התעצמותו וצמצומים בו וכן פרטים הנוגעים למבנה צה"ל ויחידותיו; (2) מיקום או תכניות פנימיות של מיתקנים צבאיים או בטחוניים, קבועים או ארעיים, וכן מקום חנייתן של יחידות צה"ל; (3) מבצעים ותכניות מבצעיות של צה"ל, לרבות תכניות שבוצעו, נדחו או הוחלפו; (4) שיטות פעולה מבצעיות ותורת לחימה, אופי התרגילים והאימונים של יחידות צה"ל ועצם קיומם; (5) כשירותן המבצעית של יחידות צה"ל; (6) רמות מלאי של ציוד שנועד לשמש את צה"ל; (7) תכניות ואמצעים להיערכות לשעת חירום של מערכת הבטחון ושל משרד ראש הממשלה; (8) מערך גיוס המילואים ושיטותיו; (9) קשרי חוץ או יצוא בטחוניים, לרבות מידע על נציגויות או משלחות של מערכת הבטחון בחוץ לארץ ופעילות הקשורה בהם, פעולות משותפות של מערכת הבטחון עם גופי חוץ וכן נתונים על מידע, ציוד, חומרים וידע שהתקבלו או שנמסרו כתוצאה מקשרים או מפעולות אלה, או שהושגו בדרכים או ממקורות חסויים; (10) השיקולים והנתונים המהווים בסיס למדיניות מתן היתרי ניהול משא ומתן והיתרי יצוא ציוד וידע בטחוניים; (11) פיתוח ורכש של אמצעי לחימה; (12) נתוני תקציב ונתונים כמותיים אחרים שמהם ניתן לגזור מידע על הנושאים המפורטים בפסקאות (1), (3) עד (9) ו-(11); (13) זהותם ופרטיהם האישיים של ממלאי תפקידים במערכת הבטחון או בעבור מערכת הבטחון, שאינם מותרים בפרסום לפי קביעת גורמי הבטחון המוסמכים; (14) איתור שבויים ונעדרים, למעט למי שיש לו ענין אישי במידע, שנקבע לכך וכפוף לכללים שנקבעו לכך; (15) מידע בנוגע לגופים שעליהם לא חלות הוראות החוק בהתאם לסעיף 14(א)(1) עד (7), שנאסף, נוצר או התקבל על ידי פעולות פיקוח, בקרה, ביקורת ותיאום בין-משרדי. 3. סייג לתחולה צו זה לא יחול על מידע שפורסם ברבים בידי הרשות הציבורית או מטעמה. 4. תחילה ותוקף (א) תחילתו של צו זה ביום תחילתו של החוק. (ב) תוקף סעיף 2(9) ו-(10) לשנתיים מיום תחילתו של החוק. חופש המידעצוויםצו (חקיקה)