צו ייסוד בתי המשפט

צו ייסוד בתי המשפט 1939 1. השם צו זה ייקרא צו ייסוד בתי המשפט, 1939. 2. ייסוד בתי-משפט מחוזיים (תיקון: 1941) 4-3. (בוטלו) (תיקון: תש"ך) 5. בתי משפט שבטיים (תיקון: תשי"ד) (1) בנפת באר-שבע יהיה בית משפט שבטי אחד או יותר מאחד, וכל בית משפט יהא מורכב משלושה שיכים או יותר משלושה שיכים של שבטי הנפה, וידון באותם המשפטים אשר נשיא בית המשפט המחוזי או הממונה על מחוז הדרום יעבירום אליו. (2) השיכים יתמנו על ידי שר המשפטים לפי הצעת הממונה על מחוז הדרום. (3)-(4) (בוטלו) 6. ביטול צו ייסוד בתי המשפט, וכל התיקונים לאותו צו, מבוטלים בזה. 7. תחילת תוקף צו זה יקבל תוקף ביום 1 בינואר, 1940: בתנאי ששום דבר האמור בצו זה אין לראותו כאילו הוא פוגע בכל תביעה או משפט שהוגש כחוק לפני התאריך הנ"ל. צוויםצו (חקיקה)