צו יציאה לחוץ לארץ דייגים

צו יציאה לחוץ-לארץ (דייגים), תשכ"א-1961 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ - לארץ), תש"ט-1948, אני מצווה לאמור: 1. ביטול הגבלות תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ-לארץ), תש"ח-1948, בטלות לגבי - (1) דייג המצוייד בפנקס דיג בר-תוקף שניתן על שמו לפי תקנות הנמלים (ימאים), תש"ך-1960, היוצא את הארץ כאיש צוות בספינת דיג; (2) דייג המצוייד בפנקס דיג כאמור בפיסקה (1), המעיד כי הוא יוצא את הארץ כדי להצטרף לצוות בספינת דיג. 2. צו יציאה לחוץ-לארץ (דייגים), תשי"ז-1957 - בטל. בעלי חיים (דיג)צו יציאה לחוץ לארץצוויםצו (חקיקה)