צו יציאה לחוץ לארץ

צו יציאה לחוץ-לארץ (ימאים ואנשי צוותות-אויר) (מס' 2), תשט"ז-1956 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת הארכת תוקף של תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ-לארץ), תש"ט-1948, אני מצווה לאמור: 1. ביטול הגבלות תקנות-שעת-חירום (יציאה לחוץ-לארץ), תש"ח-1948, בטלות לגבי - (1) ימאי המצוייד בפנקס ימאי, שניתן על ידי מפקח ימי כמשמעותו בתקנות הנמלים (כלי-שיט להפלגה בים), 1935, המעיד כי הימאי משרת בצוות כלי-שיט הנמצא בנמלי הארץ; (2) ימאי המצוייד בפנקס ימאי כאמור בפיסקה (1), המעיד כי הוא יוצא את הארץ כדי להצטרף לצוות כלי-שיט; (3) ימאי - שאינו תושב-קבע בישראל - המצוייד בפנקס ימאי, שניתן על ידי השלטונות המוסמכים של מדינה זרה, המעניקה זכות-גומלין לימאים ישראליים; (4) איש צוות-אויר - המשמש בצוות כלי-טיס - המצוייד בתעודת צוות-אויר בת תוקף, שניתנה על ידי אגף התעופה האזרחית בישראל; (5) איש צוות-אויר - שאינו תושב-קבע בישראל - המשרת בכלי-טיס ומצוייד בתעודת צוות-אויר, שניתנה על ידי השלטונות המוסמכים של מדינה זרה, המעניקה זכות-גומלין לאנשי צוות-אויר ישראליים, והיא צד לאמנת התעופה האזרחית הבינלאומית שנחתמה בשיקאגו ביום 7 בדצמבר 1944. 2. ביטול צו יציאה לחוץ-לארץ (ימאים ואנשי צוותות-אויר), תשט"ז-1956 - בטל. צו יציאה לחוץ לארץצוויםצו (חקיקה)