צו לעידוד השקעות הון בחקלאות

צו לעידוד השקעות הון בחקלאות (קביעת תחומי אזורי פיתוח א' ו-ב') (הוראת שעה), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 24(ב) לחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו מצווים לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "אספקה של תוצרת חקלאית" - ייצור של תוצרת חקלאית לצורך הבטחת אספקה סדירה של תוצרת חקלאית לאוכלוסיה ולייצוא בכמות, מבחר ואיכות נאותים ובמחיר סביר לצרכנים, תוך ניצול יעיל של תנאי הטבע, היכולת הכלכלית, הידע והניסיון המקצועי הגלומים במגזר החקלאי; "הטבלה" - הטבלה שבתוספת הראשונה ובה מצוין הניקוד של כל אזור בארץ על פי מידת תרומתה של החקלאות באותו אזור לכל אחת ממטרות הצו; "המפה" - המפה שבתוספת השניה אשר העתק ממנה, בקנה מידה של 1:130,000, מופקד לעיון הציבור במינהל ההשקעות בחקלאות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן - המשרד), בבית דגן ובמחוזות המשרד, בימים ובשעות שהמשרד פתוח לקהל וכן באתר האינטרנט של המשרד; העתק נוסף של המפה, במדיה מגנטית, נמצא ברשות לתכנון של המשרד בבית דגן, ואם אין התאמה בין המפות, גוברת המפה המופקדת ברשות לתכנון; "המשרד" - משרד החקלאות ופיתוח הכפר; "מטרות הצו" - (1) אספקת תוצרת חקלאית; (2) תועלות אקולוגיות; (3) פריסת התיישבות; "פריסת התיישבות" - יישוב הפריפריה, שמירה על קרקעות המדינה וגבולותיה; "תועלות אקולוגיות" - שמירה על מקורות מים ומשאבי טבע לרבות להבטחת חלחול מי גשמים, קליטת פסולת עירונית, קליטת מי קולחין, בוצה וגזם ושמירה על שטחים פתוחים; "תכנית חקלאית-אקולוגית" - תכנית שמגשימה אחת או יותר מהתועלות האקולוגיות; "תרומה בינונית" - מידת תרומתה של החקלאות באזור למטרה ממטרות הצו היא בינונית, ומזכה את האזור ב-5 נקודות בטבלה לעניין אותה מטרה; "תרומה מועטה" - מידת תרומתה של החקלאות באזור למטרה ממטרות הצו היא מועטה ומזכה את האזור ב-3 נקודות בטבלה לעניין אותה מטרה; "תרומה רבה" - מידת תרומתה של החקלאות באזור למטרה ממטרות הצו היא רבה ומזכה את האזור ב-10 נקודות בטבלה לעניין אותה מטרה. 2. אזורי פיתוח א' אזורי פיתוח א' מתוחמים במפה בצבע ורוד, והם כוללים כל אזור שמידת התרומה של החקלאות שבו היא רבה בנוגע לכל אחת ממטרות הצו, באופן המקנה לו, על פי הטבלה, 30 נקודות לכל היותר (להלן - תרומה מרבית); אם אין התאמה בין הטבלה לבין המפה, גוברת המפה. 3. אזור פיתוח ב' אזורי פיתוח ב' הם - (1) כל אזור שמידת התרומה של החקלאות שבו פחותה מתרומה מרבית, אך ניקודה בטבלה אינו נופל מ-20 נקודות; אזורים אלה מתוחמים במפה בצבע סגול למעט אזור מימי החופין בים התיכון שמתוחם במפה בצבע תכלת; ככל שאין התאמה בין הטבלה לבין המפה, גוברת המפה; (2) לעניין תכנית חקלאית-אקולוגית - כל אזור שמידת תרומתה של החקלאות לתועלות האקולוגיות שבו היא בינונית לפחות. 4. תוקף תוקפו של צו זה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2012). 5. הוראת מעבר אין בהוראות צו זה כדי לפגוע במי שהגיש בקשה לאישור תכנית למינהלה ערב פרסומו של צו זה. עידוד השקעות הוןחקלאותצוויםהשקעותצו (חקיקה)