צו לשכת עורכי הדין

צו לשכת עורכי-הדין (תפקידי השירות המשפטי), תשכ"ב-1962 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29(5) לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, אני מצווה לאמור: 1. תפקידים בשירות המשפטי (תיקון: תשכ"ג, תשכ"ד, תשכ"ט, תשל"א, תשל"ח, תשמ"ג, תשמ"ה, תשנ"ה, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ה, תשס"ו) אלה הם תפקידי השירות המשפטי לענין סעיף 29(א)(5) לחוק - (א) בשירות המדינה. (1) יעוץ משפטי בכל משרד ממשלתי; (2) יעוץ משפטי, פרקליטות, חקיקה, סניגוריה ציבורית וסיוע משפטי במשרד המשפטים; (2א) ייעוץ משפטי בלשכה המשפטית של הכנסת; (3) יעוץ משפטי במשרד מבקר המדינה; (4) רשמות בבית-המשפט; (5) אפוטרופסות כללית וכינוס נכסים; (6) פרקליטות, תביעה, סניגוריה, יעוץ, חקיקה והדרכה משפטית בצבא-הגנה לישראל; (7) תביעה במשטרת ישראל; (8) תפקידי הפקיד המוסמך כמשמעותו בחוק בתים משותפים, תשכ"א-1961 (נוסח משולב); (9) רשם החברות והשותפויות; (10) הנאמן הציבורי לעניני צדקה; (11) רשם הפטנטים והמידגמים; (12) הממונה על ענף החנינות במשרד המשפטים; (13) ממונה ראשי על יחסי עבודה; (14) עורכי-הדין המועסקים בנציבות תלונות הציבור; (15) ראש המחלקה המשפטית, ראש ענף קבילות וראש ענף פניות של נציבות קבילות חיילים. (16) מזכיר מועצת רואי חשבון ורשם מאגרי מידע; (17) היועץ המשפטי או בעל תפקיד משפטי אחר ברשות ההגבלים העסקיים וכן הממונה על ההגבלים העסקיים אם הוא חבר הלשכה כהגדרתה בסעיף 2 לחוק, בעל ותק של חמש שנים; (18) נציבות תלונות הציבור על שופטים; (19) שפיטה בבית משפט צבאי שכונן לפי הוראות הצו בדבר הוראות ביטחון (יהודה והשומרון) (מס' 378), התש"ל-1970. (ב) ברשויות מקומיות - הייעוץ המשפטי בכל עיריה. (ג) בתאגידים שהוקמו בחוק - היועץ המשפטי או בעל תפקיד משפטי אחר בתאגיד מן המפורטים להלן: (1) בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל, התשי"ד-1954; (2) הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו כמשמעותה בחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990; (3) רשות ניירות ערך כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; (4) רשות הנמלים והרכבות כמשמעותה בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961; (5) קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים כמשמעותה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975; (6) שירות התעסוקה כמשמעותו בחוק שירות התעסוקה, התשי"ט-1959; (7) רשות הדואר כמשמעותה בחוק רשות הדואר, התשמ"ו-1986; (8) המוסד לביטוח לאומי כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. צוויםעורך דיןלשכת עורכי הדיןצו (חקיקה)