צו מדידת מים

צו מדידת-מים (אספקת-מים במדידה), תשי"ח-1958 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק מדידת-מים, תשט"ו-1955, ולאחר התייעצות עם שר הפנים, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "ספק" - רשות מקומית כאמור בתוספת וכל מי שמספק מים בשמה וכן "נהריה", אגודה שיתופית חקלאית בערבון מוגבל. "צרכן" - כל מי שמקבל או זכאי לקבל מים מהספק. 2. הספקה-במדידה (תיקון: תשי"ח) הותקן מד-מים לצרכן בהתאם להוראות צו זה, יספק לו הספק מים במדידה בלבד. 3. התקנת מדי-מים (תיקון: תש"ך) הספק יתקין מדי-מים בהתאם לתכנית (להלן - תכנית-ההתקנה) שתאושר או שתוכן על ידי הנציב. 4. הגשת תכנית התקנה (תיקון: תש"ך) (א) ספק יגיש לנציב תוך ששים יום מיום פרסום צו זה ברשומות תכנית-התקנה ויציין בה את - (1) מספר מדי-המים שיש להתקינם; (2) מועדי-ביצוע ושלביהם; (3) האזורים והמקומות בהם יש להתקין מדי-מים. (ב) הנציב רשאי לדרוש בכל עת פרטים נוספים על אלה הכלולים בתכנית ההתקנה. 5. החלטה על אישור (תיקון: תש"ך) הנציב רשאי לאשר את תכנית ההתקנה, בשלמותה או שלב מסויים ממנה (להלן - שלב ההתקנה) - בשינויים או בלי שינויים - או לדרוש מהספק שיגיש לו, תוך מועד שיקבע, תכנית-התקנה אחרת, בהתאם להנחיותיו. 6. הודעה על אישור הודעה על אישור תכנית ההתקנה או שלב משלבי ההתקנה תשולח לספק ותפורסם ברשומות. 7. הכנת תכנית על ידי הנציב (תיקון: תש"ך) לא הגיש הספק תכנית-התקנה לפי סעיף 4, רשאי הנציב להכין תכנית-התקנה ולהטיל את ביצועה על הספק. 8. ביצוע תכנית ההתקנה (תיקון: תש"ך) (א) אושרה תכנית-התקנה לפי סעיף 5 או הוטל ביצועה לפי סעיף 7, יתקין הספק החל מתאריך שנקבע בהחלטת הנציב מדי-מים בכמות, באופן, בשלבים ובכל המקומות שצויינו בה. (ב) לא יבצע ספק תכנית-התקנה שלא בהתאם לפרטים שבה, אלא לפי היתר בכתב מאת הנציב. 9. שלבי התקנה (תיקון: תש"ך) אישר הנציב שלב-התקנה אחד של תכנית-התקנה או שלבים מסויימים שבה, יאשר את שלבי-ההתקנה הנותרים לפחות חמישה-עשר יום לפני תחילת תקפם. 10. שינוי מועדים (תיקון: תש"ך) רצה ספק שיינתן לו היתר להארכת מועד מהמועדים שנקבעו בתכנית ההתקנה, יגיש בקשה לכך לנציב לפחות 30 יום לפני תום המועד האמור. 11. רשות כניסה (תיקון: תש"ך) הנציב או שליחיו רשאים להיכנס בכל זמן סביר לכל מקום בו מתקינים או עומדים להתקין מד-מים לפי תכנית ההתקנה. 12. תסקיר (תיקון: תש"ך) (א) הספק חייב להגיש לנציב תסקיר חדשי על ביצוע תכנית ההתקנה בהתאם למיפרט שנקבע על ידי הנציב. (ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבמיפרט. 13. חובה לתת תשובה נכונה (תיקון: תש"ך) הספק חייב להשיב על כל פרט שנדרש על ידי הנציב למסרו לפי סעיף 4 או לפי סעיף 12 תשובה מלאה ונכונה. 14. אופן הגשת מסמכים (תיקון: תש"ך) תכניות, בקשות ותסקירים שיש להגישם לפי צו זה יופנו אל המדור למדידת-מים שבנציבות המים, ירושלים, ת.ד. 1475. 15. שמירת דינים הוראות צו זה באות להוסיף להוראות דין אחר, ולא לגרוע מהן. תוספת (סעיף 1) בני-ברק נתניה בת-ים עכו גדרה פתח-תקוה חדרה רמת-גן חולון רעננה נס-ציונה תל-אביב-יפו צוויםחוק המים / רשות המיםמיםצו (חקיקה)