צו מניעת רעש

צו סדר הדין הפלילי (עבירות קנס - מניעת רעש), התש"ס-2000 בתוקף סמכותי לפי סעיף 221 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, וסעיף 11ד לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), בהסכמת השרה לאיכות הסביבה ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה, "עבירה חוזרת" - עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק. 2. קביעת עבירות קנס העבירות המפורטות להלן, לפי פרטיהן שבתוספת, נקבעות בזה עבירות קנס: (1) עבירה על הוראות סעיף 11(א)(3) לחוק, לענין רעש בלתי סביר - (א) כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 (להלן - תקנות רעש בלתי סביר); (ב) הנפלט ממכונה כאמור בתקנה 2 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979 (להלן - תקנות רעש מציוד בניה); (2) עבירה על הוראות תקנות 2 עד 7 ו-9 עד 12 לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (להלן - תקנות מניעת רעש). 3. שיעור הקנס הקנס לעבירה כאמור בסעיף 2 הוא סכום בשקלים חדשים הנקוב בתוספת לצד פרטי העבירה. 4. תחילה תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. מס'החיקוקהסעיף בחיקוק פרטי העבירה הקנס ליחיד לתאגיד לעבירה חוזרת ליחיד לעבירה חוזרת לתאגיד החוק 11(א)(3) גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, ב-3dB(A) ומעלה. 450 900 900 1800 החוק 11(א)(3) גרימת רעש בלתי סביר ממכונה, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש מציוד בניה, בפחות מ-3dB(A). 350 700 700 1400 החוק 11(א)(3) גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, ב-3dB(A) ומעלה. 350 700 700 1400 החוק 11(א)(3) גרימת רעש בלתי סביר מבניין מגורים, במפלס רעש החורג מהמותר, על פי תקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר, בפחות מ-3dB(A). 150 300 300 600 תקנות מניעת רעש 2(א) גרימת רעש חזק מרכב מנועי במידה שאינה דרושה להפעלתו התקינה של הרכב. 250 500 500 1000 תקנות מניעת רעש 2(ב) הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, הגורם רעש ברכב בדרך עירונית, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות. 250 500 500 1000 מס' החיקוק הסעיף בחיקוק פרטי העבירה הקנס 7. תקנות מניעת רעש 2(ג) הפעלת צופר או אמצעי אזהרה אחר, על ידי רכב חירום, הגורם רעש בדרך עירונית, שלא לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת, ובמידה הנמשכת וחוזרת יותר מהדרוש לפי הנסיבות. 350 700 700 1400 8. תקנות מניעת רעש 2(ד) גרימת רעש נפץ כתוצאה מנהיגה ברכב שלא מותקן בו במפלט הרכב משתיק קול או מתקן אחר למניעת רעש. 350 700 700 1400 9. תקנות מניעת רעש 3(א) גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה או מכשיר קול כיוצא באלה, בין השעות 24:00 ל-06.00 למחרת. 350 700 700 1400 10. תקנות מניעת רעש 3(א) גרימת רעש על ידי שירה או צעקה או על ידי הפעלת כלי נגינה, מקלט רדיו או טלויזיה או מכשירי קול וכיוצא באלה, בין השעות 14:00 ל-16:00, או בין השעות 23:00 ל-24:00 או בין השעות 06:00 ל-07:00. 250 500 500 1000 11. תקנות מניעת רעש 4 ביצוע עבודות תיקון, שיפוץ או התקנת מתקנים בבניין מגורים בין השעות 22:00 ל-07:00 למחרת. 350 700 700 1400 12. תקנות מניעת רעש 5 הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 22:00 ל-06:00 למחרת או בימי מנוחה. 450 900 900 1800 13. תקנות מניעת רעש 5 הפעלת מכונה באזור מגורים בין השעות 19:00 ל-22:00. 350 700 700 1400 14. תקנות מניעת רעש 6 גרימת רעש על ידי טלטול פחי אשפה, מכלים, חביות, בלוני גז וכיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 22:00 ל-06:00 למחרת. 350 700 700 1400 15. תקנות מניעת רעש 7 הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, על ידי בית עסק, מפעל או מוסד ציבורי, לצורכי פרסומת או הודעות. 450 900 900 1800 16. תקנות מניעת רעש 7 הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו, באזור מגורים, לצורכי פרסומת או הודעות בין השעות 23:00 ל-07:00 למחרת או בימי מנוחה. 350 700 700 1400 ליחיד לתאגיד לעבירה חוזרת ליחיד לעבירה חוזרת לתאגיד 17. תקנות מניעת רעש 7 הפעלת מגביר קול או מכשיר כיוצא בו באזור מגורים לצורכי פרסומת או הודעות, שלא בנסיבות שבפרט 15 או בשעות שבפרט 16. 250 500 500 1000 18. תקנות מניעת רעש 9(א)(1) הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת. 450 900 900 1800 19. תקנות מניעת רעש 9(א)(1) הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, כשפעולת הצופר אינה מבוקרת. 350 700 700 1400 20. תקנות מניעת רעש 9(א)(2)(1) הפעלת מערכת אזעקה בבית עסק, במפעל, או במוסד ציבורי, באזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על מdB(A)-87. 450 900 900 1800 21. תקנות מניעת רעש 9(א)(2)(1) הפעלת מערכת אזעקה בנכס אחר, באזור מגורים, הגורמת לרעש, שמפלסו עולה על dB(A)87. 350 700 700 1400 22. תקנות מניעת רעש 9(א)(2)(2) הפעלת מערכת אזעקה באזור שאינו אזור מגורים, הגורמת לרעש שמפלסו עולה על מdB(A)-95. 450 900 900 1800 23. תקנות מניעת רעש 9(ג) אי התקנת שלט בולט לעין, קריא ומפורט ליד דלת הכניסה בנכס, שמותקנת בו מערכת אזעקה. 250 500 500 1000 24. תקנות מניעת רעש 9(ד) אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה בנכס, שפעולתו אינה מבוקרת, בתוך 30 דקות מרגע קבלת הקריאה. 250 500 500 1000 25. תקנות מניעת רעש 10(א)(1) הפעלת מערכת אזעקה ברכב מנועי, באופן שפעולת הצופר נמשכת מעבר לפרק הזמן המרבי. 350 700 700 1400 26. תקנות מניעת רעש 10(א)(4) הפעלת מערכת אזעקה ברכב מנועי, באופן שמפלס הרעש עולה על המותר. 250 500 500 1000 27. תקנות מניעת רעש 10(ד) אי הפסקת רעש מצופר מערכת אזעקה ברכב שפעולתו אינה מבוקרת, בתוך 30 דקות מרגע קבלת הקריאה. 250 500 500 1000 28. תקנות מניעת רעש 11(1) הפעלת מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה, הגורמת רעש חזק, במקום כמפורט בתקנה 3(א). 250 500 500 1000 29. תקנות מניעת רעש 12(א) אי סימון פרטים על מזגן חדש, באופן ברור וקריא. 150 300 300 600 1 ק"ת תש"ס, 882. מטרד רעשצוויםצו מניעהצו (חקיקה)