צו מרשם האוכלוסין

צו מרשם האוכלוסין (הסמכת רשות מקומית לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין), התש"ס-2000 בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, אני מצווה לאמור: 1. תפקידים שיבצעו רשויות מקומיות עיריית דימונה מוסמכת לבצע תפקידי מרשם אוכלוסין כמפורט להלן: (1) להנפיק כדין תעודות אלה: (א) ספח לתעודת זהות; (ב) תעודת לידה; (ג) תעודת פטירה; (ד) תעודת חיים; (ה) תמצית רישום; (ו) תמצית פרטים על נוסע. (2) לרשום במרשם האוכלוסין פרטים אלה: (א) שינוי מען; (ב) שם פרטי ליילוד. (3) לקבל בקשות בנושאים אחרים שבטיפול מינהל האוכלוסין ולהעבירן לשם טיפול ללשכת מינהל האוכלוסין הקרובה. 2. הסמכת מבצע התפקיד (א) ראש עיריית דימונה רשאי, באישור מנהל מינהל האוכלוסין במשרד הפנים, להסמיך, בכתב, עובד עיריית דימונה לבצע תפקידים כאמור בסעיף 1. (ב) עובד עיריית דימונה אשר הוסמך כאמור, יהיה כפוף לנוהלי העבודה הנהוגים במינהל האוכלוסין במשרד הפנים, כשינוים מזמן לזמן בהודעות מינהל האוכלוסין. 3. תחילה תחילתו של צו זה ביום כ"ו בניסן התש"ס (1 במאי 2000). מרשם אוכלוסיןצוויםצו (חקיקה)